New Music Artist Videos
34 Videos. Showing from #1
Αναστάσιμο Απολυτίκιο Ευφραινέσθω τα ουράνια - Ήχος γ'

Add to EJ Playlist  Ψάλλει ο Ιεροψάλτης Κυριάκος Στάντζος με την χορωδία του. ('Αγιος Λουκάς Πατησίων). -Σε σύντομη εκτέλεση-

ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - ΚΑΒΑΡΝΟΣ - NEW

Add to EJ Playlist  Αγνή Παρθένε Δέσποινα Άχραντε Θεοτόκε Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε Παρθένε Μήτηρ Άνασσα Πανένδροσε τε πόκε Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Αναστάσιμο Απολυτίκιο: Το φαιδρόν της Αναστάσεως...

Add to EJ Playlist  Αναστάσιμο Απολυτίκιο:Ἦχος δ'. Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἡγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. ΨΑΛΛΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Add to EJ Playlist  Απολυτίκιον. Ήχος β΄ Μνήμη δικαίου μετ΄ εγκωμίων, σοί δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου, Πρόδρομε, ανεδείχθης γαρ όντως και προφητών σεβασμιώτερος, ότι και εν ρείθροις βαπτίσαι κατηξιώθεις τον κηρυττόμενον. Όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρων ευηγγελίσω και τοις εν άδη Θεόν φανερωθέντα εν σαρκί, τον αίροντα την αμαρτίαν του κόσμου, και παρέχοντα ημίν το μέγα έλεος. Κοντάκιον. Ήχος πλ. α΄. Η του Προδρόμου ένδοξος αποτομή, οικονομία γέγονε τις θεϊκή, ίνα και τοις εν άδη, του Σωτήρος κηρύξη την έλευσιν, Θρηνείτω ούν Ηρωδιάς, άνομον φόνον αιτήσασα, ού νόμον γάρ τον του Θεού, ού ζώντα αιώνα ηγάπησεν, αλλ΄ επίπλαστον πρόσκαιρον.

Απολυτίκιο Αποτομής της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου - 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Add to EJ Playlist  29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ( Απολυτίκιο - Αποτομή κεφαλής Τιμ. Προδρόμου) Για Download http://soundclo ud.com/byzantin e-music/08-29 Βυζαντινή μουσική Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός - Kabarnos ισοκρατούν π. Ιωάννης Μπούτσης, π. Λάμπρος Κεφαλληνός, Γεώργιος Σάββας, Γρηγόρης Χατζηλυμπέρης, Νικόλαος Καββαδίας, Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος, Θωμάς Καραγεώργος, Καβαρνός Εμμανουήλ. μονταζ - επεξεργασία: Θωμάς Καραγεώργος. Kείμενα: Lee... Μεταφράσεις: Κωνσταντίνος Βασιλάκης Αποτομή κεφαλής Τιμ. Προδρόμου. Τιμάται η μνήμη του αποκεφαλισμού του Προδρόμου από τον Ηρώδη Αντίπα, επειδή τον έλεγχε για τις σχέσεις του με την Ηρωδιάδα. Beheading headTim. Baptist.It honors the memory ofbeheading of John the Baptist by Herod Antipas, becausechecking for relationshipswi th Herodias. Ἀπολυτίκιον Ἦχος β'. Μνήμη δικαίου μετ᾽ ἐγκωμίων· σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε· ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον· ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοῖς ἐν ᾅδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Μαρίας της Αιγυπτίας - 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Add to EJ Playlist  01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ( Απολυτίκιο - Οσία Μαρία η Αιγυπτία) Για Download http://soundclo ud.com/byzantin e-music/04-01 Βυζαντινή μουσική Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός - Kabarnos ισοκρατούν π. Ιωάννης Μπούτσης, π. Λάμπρος Κεφαλληνός, Γεώργιος Σάββας, Γρηγόρης Χατζηλυμπέρης, Νικόλαος Καββαδίας, Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος, Θωμάς Καραγεώργος, Καβαρνός Εμμανουήλ. μονταζ - επεξεργασία: Θωμάς Καραγεώργος. Kείμενα: Lee... Μεταφράσεις: Κωνσταντίνος Βασιλάκης Η Οσία Μαρία γεννήθηκε στην Αίγυπτο και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527 - 565 μ.Χ.). Από Μικρή είχε άσωτη ζωή, ώσπου ένα θαύμα της Παναγίας την έκανε να Μετανοήσει. Μετά από σαράντα χρόνια ζωής στην έρημο με μετάνοια και ταπείνωση και αφού κοινώνησε από τον Αββά Ζωσιμά η Οσία κοιμήθηκε την ίδια ημέρα. The Ossia Maria was born in Egypt and lived during the times of Emperor Justinian (527-565 AD). Had little prodigal life, until a miracle of the Virgin Mary made her repent. After forty years of life in the desert with repentance and humiliation, after communion by Abba Zosima the Ossia died the same day. Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Φωτισθεῖσα ἐνθέως Σταυροῦ τὴ χάριτι, τῆς μετανοίας ἐδείχθης φωτοφανῆς λαμπηδών, τῶν παθῶν τὸν σκοτασμὸν λιποῦσα πάνσεμνε, ὅθεν ὡς ἄγγελος Θεοῦ, Ζωσιμᾶ τῷ ἱερῷ, ὠράθης ἐν τὴ ἐρήμω, Μαρία «Ὅσία Μῆτερ» μεθ' οὐ δυσώπει ὑπὲρ πάντων ἠμῶν. Having been divinely enlightened with the grace of the Cross, you were revealed to be a luminous lustre of repentance, after you abandoned the the darkening of passions, O modest one; therefore, you were viewed as an angel of God by holy Zosima in the desert; O hosia mother Mary, implore with him for all of us.

Απολυτίκιο Αγ. Ιωάννη της Κλίμακος - 30 ΜΑΡΤΙΟΥ

Add to EJ Playlist  30 ΜΑΡΤΙΟΥ ( Απολυτίκιο - Άγιος Ιωάννης συγγραφέας της Κλίμακος) Για Download http://soundclo ud.com/byzantin e-music/03-30 Βυζαντινή μουσική Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός - Kabarnos ισοκρατούν π. Ιωάννης Μπούτσης, π. Λάμπρος Κεφαλληνός, Γεώργιος Σάββας, Γρηγόρης Χατζηλυμπέρης, Νικόλαος Καββαδίας, Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος, Θωμάς Καραγεώργος, Καβαρνός Εμμανουήλ. μονταζ - επεξεργασία: Θωμάς Καραγεώργος. Kείμενα: Lee... Μεταφράσεις: Κωνσταντίνος Βασιλάκης Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας έζησε πιθανότατα το 523 μ.Χ. στη Συρία. Έγινε Ηγούμενος της ιεράς Μονής Σινά για μερικά χρόνια. Εκοιμήθη εν ειρήνη περί το 606 μ.Χ. και άφησε δύο σπουδαιότατα συγγράμματα, την «Κλίμακα» και τον «Λόγον προς τον Ποιμένα». Saint John of the Scale lived probably in 523 AD in Syria. He became Abbot of the Holy Monastery of Sinai for a few years. He passed away in peace around 606 AD and left two books of primary importance, "the Holy Scale or the degrees to ascend to heaven" and "Words to the Shepherd." Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ'. Θείας πίστεως. Θεῖον κλίμακα, ὑποστηρίξας, τὴν τῶν λόγων σου, μέθοδον πάσι, Μοναστῶν ὑφηγητὴς ἀναδέδειξαι, ἐκ πρακτικῆς Ἰωάννη καθάρσεως, πρὸς θεωρίας ἀνάγων τὴν ἔλαμψιν. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Απολυτίκιο της Αγ. Φιλοθέης - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Add to EJ Playlist  19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ( Απολυτίκιο - Αγία Φιλοθέη η Αθηναία) Για Download http://soundclo ud.com/byzantin e-music/02-19 Βυζαντινή μουσική Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός - Kabarnos ισοκρατούν π. Ιωάννης Μπούτσης, π. Λάμπρος Κεφαλληνός, Γεώργιος Σάββας, Γρηγόρης Χατζηλυμπέρης, Νικόλαος Καββαδίας, Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος, Θωμάς Καραγεώργος, Καβαρνός Εμμανουήλ. μονταζ - επεξεργασία: Θωμάς Καραγεώργος. Kείμενα: Lee... Μεταφράσεις: Κωνσταντίνος Βασιλάκης Αγία Φιλοθέη η Αθηναία. Η Αθηνιώτισσα κυρά, η προστάτισσα των κοριτσιών και των φτωχών, η φωτισµένη Ορθόδοξη Ελληνίδα της Τουρκοκρατίαο, που κοιµήθηκε µαρτυρικά και οσιακά το 1589. Philothea, the Righteous Martyr of Athens. Born to an illustrious family, she took up the monastic life and became a true mother to abused women seeking refuge. She reposed in 1589. Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Ἀθηναίων ἡ πόλις ἡ περιώνυμος Φιλοθέην τιμᾷ τὴν ὁσιομάρτυρα καὶ ἀσπάζεται αὐτῆς τὸ θεῖον λείψανον, ὅτι ἐβίωσε σεμνῶς καὶ μετήλλαξε τὸ ζῆν ἀθλήσει καὶ μαρτυρίῳ, καὶ πρεσβεύει πρὸς τὸν Σωτῆρα, διδόναι πᾶσι τὸ θεῖον ἔλεος.

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ Η ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Add to EJ Playlist  Επίσκεψις νοερά, μυστική και ειλικρινής εις τα βάθη της ψυχής κατευθυνομένη και ελεγχομένη υπό του φωτός του νοός. http://www.agio ritikovima.gr

Αναστάσιμο Απολυτίκιο: Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου

Add to EJ Playlist  Αναστάσιμο Απολυτίκιο: Ἦχος βαρύς. Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον· ἠνέῳξας τῷ ληστῇ τὸν παράδεισον· τῶν μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, ὅτι ἀνέστης, Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. Οι εικόνες 1-5 είναι απ'το site www.agiazoni.gr . ΨΑΛΛΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

Απολυτίκιο Αγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως - 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Add to EJ Playlist  09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως) Για Download http://soundclo ud.com/byzantin e-music/11-09 Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως. Γεννήθηκε στη Σηλυβρία της Θράκης (1846-1920). Ιδρυτής της μονής Αγ. Τριάδος Αιγiνης. Αποτελεί υπόδειγμα υπομονής, ταπεινώσεως και εiναι αναρίθμητα τα θαύματα που καθημερινώς επιτελεί. Nectarios the Wonderworker of Pentapolis. Born in Selyvria, Thrace (1846- 1920), he founded the Monastery of Holy Trinity in Aegina. He is believed to be working miracles. Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός - Kabarnos ισοκρατούν π. Ιωάννης Μπούτσης, π. Λάμπρος Κεφαλληνός, Γεώργιος Σάββας, Γρηγόρης Χατζηλυμπέρης, Νικόλαος Καββαδίας, Κωνσταντίνος Σκαρμούτσος, Θωμάς Καραγεώργος, Καβαρνός Εμμανουήλ. μονταζ - επεξεργασία: Θωμάς Καραγεώργος. Kείμενα: Lee... Ἀπολυτίκιον Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ, ἀναβλύζει γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυματώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα. The off-spring of Selyvria, and the guardian of Aegina, the true friend of virtue who didst appear in the last years, Oh Nectarius, we faithfully honour thee, as a godly servant of Christ, for thou pourest f...orth healings of every kind, for those who piously cry out: Glory to Christ who hath glorified thee, Glory to Him who hath made thee wondrous, Glory to Him who worketh healings forall throuth thee. Troparul Sf. Ierarh Nectarie din Eghina "Pre cel nascut in Silivria si ocrotitorul Eghinei, pre cela ce s-a aratat in vremurile din urma prieten adevarat al vartutii, pre Sfantul Ierarh Nectarie sa-l cinstim cei credinciosi ca pre un dumneze...iesc slujitor al lui Hristos, ca izvoraste bogate tamaduiri celor ce striga cu evlavie: Slava lui Hristos, Celui care te-a slavit! Slava Celui care minunat te-a aratat! Slava Celui care lucreaza printru tine tuturor tamaduiri!"

Αναστάσιμο Απολυτίκιο: Εξ ύψους κατήλθες ο εύσπλαχνος

Add to EJ Playlist  Αναστάσιμο Απολυτίκιο: Εξ ύψους κατήλθες ο εύσπλαχνος, ταφήν κατεδέξω τριήμερον, ίνα ημάς ελευθερώσης των παθών, η ζωή και η ανάστασις ημών, Κύριε, δόξα Σοι. ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ Δ΄ ΨΑΛΛΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

Απολυτίκο Πεντηκοστής.wmv

Add to EJ Playlist  Σπυρ. Περιστέρης Μητρόπολη Αθηνών Εικόνες από μηχανή αναζ. Google

Οτε κατήλθες προς τον θάνατον - hamomilaki.gr

Add to EJ Playlist  Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς θεότητος». Τότε Δέσποτα ποὺ κατέβηκες ἐκεῖ ὅπου μόνο θάνατος κυριαρχοῦσε, δηλ. στὸν ἅδη, Ἐσὺ ποὺ εἶσαι ἀθάνατος καὶ αἰώνιος ζωή, τότε μὲ τὴν ἀστραπὴ τῆς παρουσίας Σου, τὸν φωτισμὸ τῆς θεότητός Σου, νίκησες τὸν θάνατο καὶ ἐνέκρωσες τὸν ἅδη· καὶ τότε πιὰ (ὡς Νικητὴς Χριστὲ) ἔλαβες σὰν τρόπαιο τοὺς νεκροὺς καὶ τοὺς ὡδήγησες στοὺς οὐρανούς· «ότε δε και τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας» ὅλος ὁ ἀγγελικὸς κόσμος, «πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων, ἐκράυγαζον». Χριστὲ καὶ Θεέ μας, Σὺ ποὺ χορηγεῖς τὴν ἀληθινὴ καὶ αἰώνια ζωή, ἂς εἶσαι δοξασμένος. «Ζωοδότα Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι». Help us caption & translate this video! http://amara.or g/v/COxa/

Χερουβικός Ύμνος Ήχος Δ΄

Add to EJ Playlist  Χερουβικὸς Ὕμνος Ἦχος Δ΄ Ἅγια. Δημητρίου Σουρλαντζῆ Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλ ου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεῖου Κωνσταντινουπόλ εως 1920-2006. Ψάλλει ὁ Στυλιανὸς Κοντακιώτης. Cherubic Hymn Mode Fourth. Music by Demetrios Sourlantzis 1920-2006. Chanted by Stelios Kontakiotis.

"THN ORAIOTHTA..." Dimitrios Verikios

Add to EJ Playlist  "Την ωραιότητα της Παρθενίας σου..." Κάθισμα ήχος γ'. Ψάλλει ο Πρωτοψάλτης και Καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Π. Φαλήρου (Παναγίτσα) Δημήτριος Βερύκιος

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΩΣ ΑΛΗΘΩΣ ΜΑΚΑΡΙΖΕΙΝ

Add to EJ Playlist  ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ΩΣ ΑΛΗΘΩΣ ΜΑΚΑΡΙΖΕΙΝ ΣΕ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Τις Θεός μέγας

Add to EJ Playlist  Με την παρέα του Αγίου Γερασίμου Ιλισίων!! Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών; συ ει ο Θεος, ο ποιών θαυμάσια μόνος.

Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον - Psalm 102

Add to EJ Playlist  Ψαλμός ρβ΄ 102 - Psaml 102 Ευλόγει η ψυχή μου, τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το άγιον αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και μή επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευϊλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιώμενον πάσας τας νόσους σου. Τον λυτρούμενον εκ φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε εν ελέει και οικτιρμοίς. Τον εμπιπλώντα εν αγαθοίς την επιθυμίαν σου, ανακαινισθήσετα ι ως αετού η νεότης σου. Ποιών ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσι τοις αδικουμένοις. Εγνώρισε τας οδούς αυτού τω Μωϋσή, τοις υιοίς Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Οικτίρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος· ουκ εις τέλος οργισθήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνιεί. Ού κατά τας ανομίας ημών εποίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκραταίωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτόν. Καθόσον απέχουσιν ανατολαί από δυσμών, εμάκρυνεν αφ΄ ημών τας ανομίας ημών. Καθώς οικτείρει πατήρ υιούς, ωκτείρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτόν, ότι αυτός εγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθη ότι χούς έσμεν. ΄Ανθρωπος, ωσεί χόρτος αι ημέραι αυτού, ωσεί άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτώ και ούχ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται έτι τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού επί υιοίς υιών, τοις φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και μεμνημένοις των εντολών αυτού του ποιήσαι αυτάς. Κύριος εν τω ουρανώ ητοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύϊ ποιούντες τον λόγον αυτού, του ακούσαι της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσαι αι δυνάμεις αυτού, λειτουργοί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντί τόπω της δεσποτείας αυτού· ευλόγει η ψυχή μου, τον Κύριον. --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- -----

"Κύριε εκέκραξα" Ήχος α΄

Add to EJ Playlist  Σάββατο του Θωμά 2009, Ναός Παναγούλας Βανάτου ( Ζάκυνθος ). Ψάλλει ο π. Νικόδημος Καβαρνός.

ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ Kabarnos Νικόδημος

Add to EJ Playlist  ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ- Μ. ΕΥΔΟΜΑΔΑΣ εκκλησιαστικοι υμνοι Kabarnos Νικόδημος ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ Ήχος πλ. α' -Ευλογητός εί, Κύριε, δίδαξόν με τά δικαιώματά σου. Τών Αγγέλων ο δήμος, κατεπλάγη ορών σε, εν νεκροίς λογισθέντα, τού θανάτου δέ Σωτήρ, τήν ισχύν καθελόντα, καί σύν εαυτώ τόν Αδάμ εγείραντα, καί εξ Άδου πάντας ελευθερώσαντα.

Aινείτε τον κύριον

Add to EJ Playlist  Πάσα πνοή αινεσάτω Κύριον. Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών. Αινείτε αυτόν οι εν τοις υψίστοις. Σοι πρέπει ύμνος τω Θεώ. Αινείτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού. Αινείτε Αυτόν πάσαι αι δυνάμεις Αυτού. Σοι πρέπει ύμνος τω Θεώ.

Μεθ ημών ο Θεός - Kabarnos Νικόδημος

Add to EJ Playlist  Greek Orthodox Christian Byzantine Music Kabarnos Καβαρνός Νικόδημος εκκλησιαστικοι υμνοι Στη διάρκεια του Μεγάλου Αποδείπνου ψάλλουμε : Μεθ ημών ο Θεός γνώτε έθνη και ηττάσθε ότι μεθ ημών ο Θεός, προέρχεται από την ωδή του Ησαΐα, που βρίσκεται στο 9ο κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης. Η ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου Κάθε απόγευμα των ημερών Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, ολόκληρης της Τεσσαρακοστής μέχρι και την Μεγάλη Τρίτη, τελείται στους Ιερούς Ναούς η Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου. Λέγεται Απόδειπνο, διότι είναι ακολουθία που γίνεται (κανονικά) μετά το δείπνο, δηλ. είναι ή βραδινή προσευχή του Χριστιανού και Μέγα, λόγω της εκτάσεως του και για να διακρίνεται από το Μικρό Απόδειπνο. Είναι μία ωραιότατη Ακολουθία που περιέχει και το γνωστότατο τροπάριο:

ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Add to EJ Playlist  Ότι λέει ο τίτλος!

ΠΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙΣ ΑΓΑΘΗ

Add to EJ Playlist  ENAΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟΥΣ ΨΑΛΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ. ΨΑΛΛΕΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΣΙΜΟΝΟΠΕΤΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός - Kabarnos Νικόδημος

Add to EJ Playlist  Kabarnos Νικόδημος Πρωτοψάλτης Καβαρνός Kabarnos Panos. Άγιον Όρος. Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τούς αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς τό Πνεύμα τό άγιον, καί δι' αυτών τήν οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.NEWS   Top Videos   Music   Classical   Listen   Funny   Fails   Artist List   Aww   Gaming   Minisode   Science   Technology   TED   TWiT   Trailers   M.M.   PBS   WSJ   AP   CSPAN   CNN   RT   Mox   TMZ   E!   ABC   CBS   Politics   Sports   ESPN   WTF   Conspiracy  

Related Uploaders:

Related Playlists:
34 ΨΑΛΜΟΙ - ΥΜΝΟΙ - ΑΙΝΟΙ
35 Ψαλμοί και Ύμνοι
29 Ψαλμοί και ύμνοι
14 ψαλμοί διάφοροι playlist
38 ψαλμοι
49 ΨΑΛΜΟΙ
13 Κατανυκτικοί ύμνοι - Μεγάλη Τεσσαρακοστή
135 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ
42 Υμνοι
25 ακολουθιες και ψαλμοι
22 Διάφοροι Ψαλμοί
66 ψαλμοί
92 Ψαλμοί
38 ψαλμοι
135 Εκκλησιαστική Μουσική
7 Βυζαντινοί Ύμνοι
100 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ- ΨΑΛΜΩΔΙΑ
6 Ψαλμοι
46 Ψαλμοί
71 Ψαλμοί
26 Ψαλμοί.
244 Βυζαντινή Μουσική
116 Ύμνοι στον Ιησού-Χριστόν
12 spiti
168 ΨΑΛΜΟΙ