New Music Artist Videos
33 Videos. Showing from #1
หริภุญชัย

Add to EJ Playlist  เป็นเพลงที่แต่ง โดย สุชาติ กันชัย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2527 โดยมีแรงบันดาลใ จให้เกิดจิตภาพ ของผู้ที่ฟ้อนรำ ในชุดโบราณของเม ืองหริภุญไชย และได้ทราบว่าเจ ้าผู้ครองนคร มีเชื้อสายมอญ กอปรกับต้องการใ ห้เป็นเพลงที่มี สำเนียงพื้นเมือ งล้านนาจึงได้ผส มผสานมอญและสำเน ียงพื้นเมืองเข้ าด้วยกัน และเพื่อให้เพลง มีความเป็นแบบโบ ราณมากขึ้นจึงได ้นำจังหวะกลองตึ ่งโนง มาประกอบจังหวะเ พลง

มอญเชียงแสน

Add to EJ Playlist  เป็นเพลงดั้งเดิ มที่มาตั้งแต่โบ ราณ บรรเลงโดยวงดนตร ีล้านนา

เชียงแสน

Add to EJ Playlist  แนะนำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ระบำโบราณคดี "เชียงแสน"

Add to EJ Playlist  ระบำเชียงแสน เป็นระบำชุดที่ 4 ในระบำโบราณคดี 5 ชุด นายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนต รีไทยและศิลปินแ ห่งชาติ เป็นผู้แต่งทำนอ งเพลงจากสำเนียง ไทยภาคเหนือ นางลมุล ยมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญการ สอนนาฏศิลป์ไทย และนางเฉลย ศุขะวณิช ผู้เชี่ยวชาญการ สอนนาฏศิลป์ไทยแ ละศิลปินแห่งชาต ิ เป็นผู้ประดิษฐ์ ท่ารำ จากจิตรกรรมฝาผน ังและลายปูนปั้น ที่ประดับโบราณส ถานยุคเชียงแสนอ าณาจักรลานนา ราวพุทธศตวรรษที ่ 16-23 ดังนั้น ท่ารำและดนตรีตล อดจนเครื่องแต่ง กายในระบำชุดนี้ จึงมีลีลาสำเนีย งและแบบอย่างเป็ นแบบไทยภาคเหนือ และไทยภาคตะวันอ อกเฉียงเหนือระค นกัน

ลาวล่องน่าน (ภุมริน)

Add to EJ Playlist  ลาวล่องน่่าน โดยภุมริน เพลงประกอบรายกา รช่วงวันพระ ของช่อง ๗

เพลงสำเนียงพม่า

Add to EJ Playlist  เพลงสำเนียงพม่า Fong Naam - The Nang Hong Suite

ฟ้อนดอกเผิ้ง

Add to EJ Playlist  ฟ้อนดอกเผิ้ง เป็นเพลงบรรเลงท ี่ใช้ประกอบการฟ ้อนในงานเทศกาลป ราสาทเผิ้ง (ปราสาทผึ้ง) โดยนาฏยศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาส ารคาม

พรหมอื่อลูก (สุนทรี เวชานนท์)

Add to EJ Playlist  เพลง : พรหมอื่อลูก [ สุนทรี เวชานนท์ ] ดัดแปลงมาจากบทเ พลงกล่อมลูกทางภ าคเหนือ ไอ่เต่าหน้อย เอาเพศมาเป๋นคน มาละอองต๋น อยู่ใต้ฝ่าบาท อือ อือ อื่อ.... แม่นายไปกาด ไปซื้อหนังปอง แม่นายไปกาด ไปซื้อหนังปอง ไปซื้อปี่ลิ้นตอ ง เอาปันไอ่หล้าพ้ องกา อื่อ อือ อือ........ ซื้อขะหนมตี้เป๋ นปลาหน้อย ตี้เป๋นกำเบ้อ อันแหมแดงๆ ไปซื้อแหวนซื้อไ อ่หล้าพ้องกา อื่อ อือ อือ....... หลับพิ่ง พิ้ง หลับพิ่ง พิ้ง แมงพิ้งต๋อมต๋า หลับพิ่ง พิ้ง แมงพิ้งต๋อมต๋า ไผไปไผมา ไอ่หล้าจะไปฟั่ง ตื่น หลับบ่ชื่น ลุกมาช่างง่วงเห งา หลับบ่ชื่น ลุกมาช่างง่วงเห งา สองคนเฮาม่วนแต๊ ม่วนวา อื่อ อือ อือ.......... แม่นายไปกาด หยังไปไปเมิน แม่นายไปกาด หยังไปไปเมิน ไปซื้อดอกต๋าเหิ น มาปั๋นไอ่หล้าพ้ องกา อื่อ อือ อือ........ แม่นายไปกาด จะไปขวางๆ แหมอะหยังเม้าๆ แม่นายไปกาด จะไปขวางๆ แหมอะหยังเม้าๆ กึ้ดถึงอินเหลาม ันพ้องเต๊อะ.... .

ฤาษีหลงถ้ำ

Add to EJ Playlist  ฤาษีหลงถ้ำ เป็นเพลงโบราณอี กเพลงหนึ่งของล้ านนาไม่ปรากฏชื่ อผู้แต่ง ทำนองเพลงที่มีแ ต่เดิมนั้นมีจัง หวะลงตัวแบบล้าน นา ตามตำนานกล่าวว่ า หลังจากที่ฤาษีไ ด้ยินเพลงที่มีท ่วงทำนองไพเีราะ นี้แล้ว ก็หลงทางจำทางกล ับเข้าถ้ำไม่ถูก

ปราสาทไหว เดี่ยวหมู่

Add to EJ Playlist  ปราสาทไหว เดี่ยวหมู่ (บรรเลงเดี่ยวสะ ล้อ แล้วรับด้วยดนตร ีล้านนา)

ปราสาทไหว

Add to EJ Playlist  เพลงปราสาทไหว เป็นเพลงพื้นบ้า นเก่าแก่ของล้าน นา ไม่ปรากฏนามผู้แ ต่ง มีชื่อเรียกแตกต ่างกันไปบ้างในบ างท้องถิ่น เช่น เพลงแห่ เพลงแหย่ง เพลงลาก เป็นต้น

รอบเวียง

Add to EJ Playlist  เพลงรอบเวียง เป็นทำนองเพลงที ่มีสำเนียงคล้าย เพลงล่องแม่ปิง ไม่ปรากฏนามผู้แ ต่ง เพลงนี้มีชื่อเร ียกต่างกันออกไป เช่น มอญดำ มอญคำ สร้อยเวียงพิงค์ กล่อมนางนอน และลาวเดินดงเป็ นต้น เพลงรอบเวียงแต่ เดิมมีท่อนเดียว ต่อมามีผู้แต่งเ พิ่มอีก 2 ท่อน และเรียกชื่อว่า "แหย่งลำพูน"

เพลงแห่เมือง

Add to EJ Playlist  เพลงแห่เมือง บรรเลงโดย คณะสายทิพย์เชีย งราย เพลงนี้ใช้บรรเล งทั่วไปเรียกสั้ นๆ ว่าเพลงแห่ ใช้ประกอบฟ้อนเล ็บในเขตจังหวัดเ ชียงราย

เสน่ห์ล้านนา ณ วัดข่วงสิงห์

Add to EJ Playlist  ปี่พาทย์พื้นเมื อง คณะเสน่ห์ล้านนา บ้านป่าข่อยใต้ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง เชียงใหม่

ธนรัตน์ศิลป์ วัดศรีดอนมูลปี 54.AVI

Add to EJ Playlist  สนใจงานในวงแห่ธ นรัตน์ศิลป์ติดต ่อได้ที่ 086 - 197 - 1973 ครูเอ www.facebook.co m ( tanaratsin_teac her_a@hotmail.c o.th )

หมู่แห่ ธนรัตน์ศิลป์ 02.AVI

Add to EJ Playlist  สนใจงานในวงแห่ธ นรัตน์ศิลป์ติดต ่อได้ที่ 086 - 197 - 1973 ครูเอ www.facebook.co m ( tanaratsin_teac her_a@hotmail.c o.th )

หมู่แห่ ธนรัตน์ศิลป์ 01.AVI

Add to EJ Playlist  สนใจงานในวงแห่ธ นรัตน์ศิลป์ติดต ่อได้ที่ 086 - 197 - 1973 ครูเอ www.facebook.co m ( tanaratsin_teac her_a@hotmail.c o.th )

Private video

Add to EJ Playlist  This video is private.

บุหลันลอยเลื่อน

Add to EJ Playlist  บรรเลงโดย สมาชิกชมรมดนตรี ไทย บ้านครูเก่ง ภาพจาก concert ระเริงสายระบายเ สียง No.2 ตอนพลิ้วพราย เพลงเพราะ วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 ณ.หอประชุมศาสตร าจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทร ัพย์แห่งประเทศไ ทย www.baankrukeng .com ชมคลิปทั้งหมดได ้ที่ http://www.yout ube.com/profile _favorites?user =1382508

พม่ารำขวาน

Add to EJ Playlist  บรรเลงโดย สมาชิกชมรมดนตรี ไทย บ้านครูเก่ง ภาพจาก concert ระเริงสายระบายเ สียง No.2 ตอนพลิ้วพราย เพลงเพราะ วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 ณ.หอประชุมศาสตร าจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทร ัพย์แห่งประเทศไ ทย www.baankrukeng .com http://www.face book.com/NithiR ayeii/posts/434 912389869926?re f=notif¬if_t =feed_comment#! /NithiRayeii ชมคลิปทั้งหมดได ้ที่ http://www.yout ube.com/profile _favorites?user =1382508

โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง ท่อน1

Add to EJ Playlist  บรรเลงโดย สมาชิกชมรมดนตรี ไทย บ้านครูเก่ง ภาพจาก concert ระเริงสายระบายเ สียง No.2 ตอนพลิ้วพราย เพลงเพราะ วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 ณ.หอประชุมศาสตร าจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทร ัพย์แห่งประเทศไ ทย www.baankrukeng .com http://www.face book.com/NithiR ayeii/posts/434 912389869926?re f=notif¬if_t =feed_comment#! /NithiRayeiiชมค ลิปทั้งหมดได้ที ่ http://www.yout ube.com/profile _favorites?user =1382508

แสนคำนึง

Add to EJ Playlist  จาก ภ.โหมโรงNEWS   Top Videos   Music   Classical   Listen   Funny   Fails   Artist List   Aww   Gaming   Minisode   Science   Technology   TED   TWiT   Trailers   M.M.   PBS   WSJ   AP   CSPAN   CNN   RT   TMZ   E!   ABC   CBS   Politics   Sports   ESPN   WTF   Conspiracy  


Related Playlists:
ดนตรีบรรเลง ล้านนา
เพลงบรรเลงล้านนา
ล้านนาบรรเลง
เพลงบรรเลงเหนือ
เพลงบรรเลงล้านนา
เพลงบรรเลง (ล้านนา)
ล้านนา
ฟังสบายสไตล์กำเมือง
ดนตรีบรรเลงล้านนา
ดนตรีบรรเลง ล้านนา
เพลงบรรเลงล้านนาบ้านผมเพราะที่สุดในโลก
เพลงบรรเลง ล้านนา+ไทย
เพลงบรรเลงล้านนา
ฟ้อนล้านนา
เพลงล้านนา
เพลงนวด
ดนตรีบรรเลง
สะล้อซอซึง
ดนตรีบรรเลงเมือง
บรรเลงเพลงไทยเดิม
ดนตรีไทยเดิม(บรรเลง)
เพลงล้านนา
ดนตรีไทยเดิม
ดนตรีบรรเลง
บรรเลง
ดนตรีบรรเรง
เพลง บรรเลง All times are GMT.
เพลงบรรเลง
ล้านนา
ดนตรีบรรเลง