New Music Artist Videos
86 Videos. Showing from #1
สุโขทัย บรรเลงขิมหยางฉิน

Add to EJ Playlist  ลองเอาขิมจีน หยางฉิน มาลองตีเพลงไทย ด้วยวิธีการบรรเ ลงแบบไทย เพลงไทย เครื่องจังหวะไท ย ก็ฟังเพราะไปอีก แบบครับ มีสะดุดบ้างเล็ก น้อย เป็นการอัดทีละเ ครื่องแล้วเอามา มิกซ์เสียงกันคร ับ

จรเข้หางยาว บรรเลงขิม

Add to EJ Playlist  เพลงจรเข้หางยาว สามชั้นทางนี้ เป็นเพลงแรกที่ผ มต่อเมื่อเรียนข ิมที่มูลนิธิหลว งประดิษฐไพเราะ( ศร ศิลปบรรเลง) โดยต่อสามท่อนรว ดเดียวจบในครึ่ง เช้า เมื่อต่อเพลงรวด เดียวจบใหม่ๆถึง กับมึน แต่ก็ไม่ลืม (แต่บัดนี้ก็ลืม ๆเลือนๆไปบ้างเม ื่อเลิกร้างห่าง ขิมไปนาน) บันทึกไว้กันลืม ว่าเป็นเพลงแรกท ี่เรียน เอามาบรรเลงใหม่ เมื่อเกือบสามสิ บปีผ่านไป ก็ยังพอเข้าเค้า พอไปได้ครับ คงต้องเคาะสนิมอ ีกมาก กว่าจะฟื้นวิชาข ิมที่ร่ำเรียนมา ให้คุ้นเคยได้เห มือนเก่า...

ระบำสุโขทัย (เทพทอง) / SUKHODHAYA (Thepthong)

Add to EJ Playlist  เพลงนี้จากอัลบั ้ม ภุมรินทร์ ๖ ครับ

ลาวม่านแก้ว - ขิม

Add to EJ Playlist  mp3 file: http://www.esni ps.com/doc/fe5d bb7e-14f1-4470- 9cd8-cb768b4937 57/02-laomankae w-kim ~*~*~*~*~*~*~*~ *~*~*~*~*~* http://aomjai.b logspot.com ~*~*~*~*~*~*~*~ *~*~*~*~*~* ล่องลอยเอ๋ย...เ อ่อ เออ เอย จากพิมาน ซ...ล.ด....ซ..ล ดซลด...ร..ม ข้ามสีทันดร...ต ระการ ด..ร..ม..ซ..ลซ. .ม..ร.. สู่แคว้นแดนไทย. . มร..ด..ล..ซ..ด. .ล..ซ.... กลิ่นจอมขวัญปัก ใจพี่มั่น..ตรึง หมาย ซ...ล..ด...ซ..ล ดซลด..ร..ม.. กี่ชาติกี่ภพ..ไ ม่มีคลอนคลาย มรด..ร..ม..ซ... ลซ..ม..ร.. รักเจ้าไม่หน่าย ....ไม่คลายจากก ัน มร...ด...ล....ม ..ซ..ล..ด... ..แจ่มจันทร์ขวั ญฟ้า.. ..ด..ร..ม..ล... .. ขอเทพเทวาเป็นพย าน.. ดลซด..ร...ม.... . วันดีศรีสุข..สอ งเราสมัครสมาน มรด..ร..มซล.... ดลซด..ร...ม.... พี่ขอรักนงคราญ. . ดรมซ...ลซ..ม..ร จวบจนรักนั้นนิร ันดร์กาลเอย.. ซด..ร..ม..ลซม.. ร..ด... ..ดอกเอ๋ย..เจ้า ดอกจำปาลาว ..ด..รซ...ล..ด. .ร ร ร... ตัวพี่รักเจ้าเท ่าท้องนภาเอย.. ร..ดลมล..ดมรล รด ด.... ~*~*~*~*~*~*~*~ *~*~*~*~*~*~*~

บุหลันลอยเลื่อน Bulan Loy Loen ขิม ขลุ่ย

Add to EJ Playlist  พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 2 ทำเองเล่นเอง..ก ็แบบว่า ขำๆกันไป......ว ่างมาก ก็เท่านั้น.. นิธิ ศรีสว่าง...

คำหวาน

Add to EJ Playlist  คุณพระช่วยออส์เ คสตร้า - คำหวาน

บุหลันลอยเลื่อน เดี่ยวซอสามสาย

Add to EJ Playlist  เพลงบุหลันลอยเล ื่อน ทางเพลงต่อมาจาก อ.เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตร ี เตวิช โกฎเพชร เดี่ยวซอสามสาย พิชชาณัฐ ตู้จินดา ฉิ่ง วิสิษฐ์ สันติกิจรุ่งเรื อง โทนรำมะนา ณัฐพันธุ์ นุชอำพันธ์ กรับพวง ภูมิพงศ์ คุ้มวงษ์ บันทึกภาพ ณ เรือนประภา วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

น้ำตาแสงไต้ - ขิม

Add to EJ Playlist  piano - KruPor ขิม - aom Download MP3: http://www.reve rbnation.com/au dio_player/down load_song/51281 09&h=86604 http://www.face book.com/aomkhi m ~*~*~*~*~*~*~*~ *~*~*~*~*~ นวลเจ้าพี่เอย ล... ด ล ซ ฟ... ซ.... คำน้องเอ่ยล้ำคร ่ำครวญ ร ฟ.... ร ฟ ซ ล ซ ฟ ร........ ถ้อยคำ เหมือนจะชวน ด ล ด...... ด ร ฟ ด ร....... ใจพี่หวลครวญคร่ ำอาลัย ร ด ล... ด ซ ฟ ร ฟ ซ....... น้ำตาอาบแก้ม ด ล..... ด ล ซ ฟ... ซ...... เพียงแซมด้วยเพช รไสว ฟ ฟ..... ร ฟ ซ ล ซ ฟ ร....... แวววับ จับหัวใจ ด ฟ ล ด ร ฟ... ร.... เคล้าแสงไต้งามจ ับตา ร ด ล.... ด ซ ฟ ร... ฟ..... นวลแสงเพชรเกล็ด แก้วอันล้ำค่า ด.... ร ฟ ร..... ฟ ซ..... ล ด ล...... คราเมื่อต้องแสง ไฟส่องมา ฟ... ร ด ด...... ล ซ ฟ.. ซ... แวววาวชวนชื่นชม ล ซ ฟ ร ฟ ซ......... น้ำตาแสงไต้ ด.. ล..... ด ล ซ ฟ... ซ...... ดื่มใจพี่ร้าวระ บม ร ฟ... ร ฟ ซ ล ซ ฟ ร........ ไม่อยากพรากขวัญ ภิรมย์ ด ล ด.... ล ด ร ฟ... ร....... จำใจข่มใจไปจากน วล ร ด ล.... ด ซ ฟ ร... ฟ...... นวลเจ้าพี่เอย ล... ด ล ซ ฟ... ซ........ นวล เจ้าพี่เอย ซ.... ล ซ ฟ ร... ฟ...... ~*~*~*~*~*~*~*~ *~*~*~*~*~

ลาวดวงเดือน - ขิม

Add to EJ Playlist  piano - KruPor ขิม - aom http://aomjai.b logspot.com ~*~*~*~*~*~*~*~ *~*~ โอ้ละหนอ ดวงเดือนเอย ดรม.. ซ.. ด...... ซลดลซม... ซ...... พี่มาเว้า รักเจ้าสาวคำดวง มซมซลดล... ดล..ซ... ม รมซมรด... ร... โอ้ว่าดึกแล้วหน อ ซลซด.. ร.. ม...ซ... พี่ขอ ลาล่วง ด..ร.. มซรมรดล.... อกพี่ เป็นห่วง ซลดมรดรม.. ซ.. ล... รักเจ้าดวงเดือน เอย ดลซมซล.. ดรม.. ร.. ด.... ขอลาแล้ว เจ้าแก้วโกสุม มซรมรดล... ดลซมซล..ด..ร..ม ..ซ... ดรดลดซลด.... ซลซมซรมซ.... ดรดลดซลด..... ดรดล...ซ...ม... . พี่นี้รัก เจ้าหนอ รมซด.... ร.. ม... รซ.... ขวัญตาเรียม รมซมรด.. ร.... จะหาไหน มาเทียม ดรมซลซดลซม..ร.. .. โอ้เจ้าดวงเดือน เอย ดล... ซล... ซดรม...ร..ด... (*)หอมกลิ่นเกสร เกสรดอกไม้ ด.. มซลซด.... ซลซด.. ลซม... หอมกลิ่นคล้าย คล้ายเจ้าสูของเ รียมเอย รมซลซด.... ซด... ลซม... ซลดลซมซมรมซลดซ. .... (ซ้ำ*) หอมกลิ่นกรุ่นคร ัน ด.. มซลดซ... หอมนั้น ยังบ่เลย ด..ล..ซ..ม..ร.. ด... เนื้อหอม ทรามเชย เอยเราละเน้อ มรซ.... มรด... ด.. ซลซมซ..ล..ด.... (ซ้ำ) ~*~*~*~*~*~*~*~ *~*~ ที่มาภาพ: http://vernal.e quinock.com/ima ges/night-scene -fantasy-wallpa per.jpg

จันทร์

Add to EJ Playlist  เจียระไน1 - จันทร์-บรรเลง

ปราสาทไหว (เดี่ยวซอสามสาย)

Add to EJ Playlist  ปราสาทไหว (เพลงพื้นเมืองเ หนือ) บรรเลงซอสามสาย โดยครูอุดม อรุณรัตน์ จากอัลบั้ม "ที่ระลึกในงานพ ระราชทานเพลิงศพ ครูอุดม อรุณรัตน์"

นางครวญ

Add to EJ Playlist  อัลบั้ม ขิมคำนึง

คำหวาน

Add to EJ Playlist  คุณพระช่วยออส์เ คสตร้า - คำหวาน

เพลง มอญร้องไห้

Add to EJ Playlist  เพลงมอญร้องไห้ ปี่พาทย์รับ-ร้อ ง บรรเลงโดย คณะ ครูน้อม สุวรรณคติ ควบคุมโดย สายชล กายจริต ขับร้องโดย ทัศนีวรรณ คำศิริ / พิเชษฐ์ นามดี

ลาวคำหอม-เครื่องสายไทย.wmv

Add to EJ Playlist  ขับร้องโดย ดร.ดุษฎี สว่างวิบูลย์พงศ ์

เพลงลาวคำหอม (สี่แผ่นดิน 2546)

Add to EJ Playlist  เพลงลาวคำหอม จากละคร สี่แผ่นดิน 2546-2547

ลาวคำหอม LaoKumHom

Add to EJ Playlist  เพลงลาวคำหอม เพลงประกอบละคร สี่แผ่นดิน ขับร้องโดย ดวงพร ผาสุก ภาพประกอบได้แรง บันดาลใจจากเรื่ องสี่แผ่นดิน และบทเพลงลาวคำห อม รวมทั้งความงดงา มของภาพในอดีตวั นวานของไทย ความร่มเย็นเป็น สุขภายใต้สถาบัน พระมหากษัตริย์ท ี่คนไทยรักและเท ิดทูน

ลาวเสี่ยงเทียน (Lao Sieng Tien ) ขิม

Add to EJ Playlist  เพิ่งลองปรับเสี ยงขึ้นเป็น C ลุ้นเหลือเกินว่ าสายจะขาดมั้ยดี ที่ไม่ขาด แล้วฟังเพราะไปอ ีกแบบ ทำทางบ้าๆบอๆออก มาเช่นเคย เสียงมีบอดๆบ้าง นะครับสายยังไม่ ค่อยเข้าที่ ประกอบกับอัดเสี ยงมาตลกๆ รวมๆคุณภาพเสียง พอฟังได้ ฟังเพลินๆขำๆนะค รับ ติชมกันเข้ามาเย อะๆครับ ขอบคุณครับ ติดตามความเคลื่ อนไหวใน มาร์ช กับ ขิม channel : http://www.yout ube.com/user/ma rchmellocute Facebook แฟนเพจ มาร์ช กับ ขิม : https://www.fac ebook.com/pages /%E0%B8%A1%E0%B 8%B2%E0%B8%A3%E 0%B9%8C%E0%B8%8 A-%E0%B8%81%E0% B8%B1%E0%B8%9A- %E0%B8%82%E0%B8 %B4%E0%B8%A1/20 7876562631947?r ef=hl Google plus page : https://plus.go ogle.com/u/0/b/ 107260581500844 794675/dashboar d/overview มาคุยกันได้ครับ ^_^

คำหวาน

Add to EJ Playlist  คุณพระช่วยออส์เ คสตร้า - คำหวาน

ลาวคำหอม

Add to EJ Playlist  ประพันธ์โดยพระย าประสานดุริยศัพ ท์ Yam Muea Lom Phat Huan Lom Ko Uan Tae Klin Montha Thong Mai Oei Mai Sut Sung Ya Su Pong Phai Oei Bo Dai Tong Tae Yin Nam Duang Oei O Chao Duang Chao Duang Dok Komon Klin Hom Phoeng Phut Phon Phum Nai Suan Du Si Ta Khaeng Khae Yu Tae Napha Fung Phummara Sut Panya Riam Oei O Ok Khitthueng Khitthueng Khanueng Nonwan Non Hai Faifan Hen Chan Chaem Fa O Ok Khitthueng Khitthueng Khanueng Nonwan Non Hai Faifan Hen Chan Chaem Fa Songklot Suaisot Sopha Saeng Thong Song La Khwanta Riam Oei Songklot Suaisot Sopha Saeng Thong Song La Khwanta Riam Oei....

Private video

Add to EJ Playlist  This video is private.NEWS   Top Videos   Music   Classical   Listen   Funny   Fails   Artist List   Aww   Gaming   Minisode   Science   Technology   TED   TWiT   Trailers   M.M.   PBS   WSJ   AP   CSPAN   CNN   RT   TMZ   E!   ABC   CBS   Politics   Sports   ESPN   WTF   Conspiracy  

Related Uploaders:

Related Playlists:
ขิมบรรเลง
บรรเลงขิม
เพลงบรรเลงขิม
เพลงบรรเลง ขิม ขลุ่ย
บรรเลงขิมบ้านครูเก่ง
บรรเลงขิม โดยคุณอ้อม
ขิม เพลงบรรเลง
เพลงไทยบรรเลง - ขิม
บรรเลง ขิม กู่เจิ้ง เครื่องสายอื่นๆ
ขิม บรรเลงเพลงไทยเดิม
เพลงบรรเลงขิมเปียโน
บรรเลงขลุ่ย ขิม
เพลงบรรเลงต่อเนื่อง
เพลงบรรเลง ขิม
ขิม cover เพลงไทยสากล
บรรเลง ขิม เปียโน กีต้
บรรเลงขิมเพราะๆ
เพลงไทยเดิม (บรรเลง)
ดนตรีไทย(ขิม)
บรรเลงขิมโดยอ้อม
เพลงบรรเลง ขิม
บรรเลงเพลงไทยเดิม
บรรเลง ขิม
เพลง ขิมบรรเลง
เพลงบรรเลงขิม
บรรเลงขิม จากช่อง aomjaija·
บรรเลงเพลงขิม 1
ขิมบรรเลง
ขิมบ้านครูเก่ง
เพลงบรรเลงเพราะๆ