New Music Artist Videos
86 Videos. Showing from #1
ลาวเจ้าสู

Add to EJ Playlist  อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี - เพลงบรรเลงขลุ่ย กับธรรมชาติ [เดือนเพ็ญ]

เจ้าน้อยวงศ์พรหม

Add to EJ Playlist  เพลง เจ้าน้อยวงศ์พรห ม ดนตรี.......... .......... อ้ายมาหา จะใดนวลน้อง มาใจดำ แต่งแก้งแหวนเงิ นคำ มาขอเจ้าไปเป็นเ มีย ดนตรี.......... ...... น้องหยังมาปล่อย หื้ออ้ายรอ เนิ่นนาน ดอกแก้วจะบาน ในใจปี้จาย ดนตรี.......... ........ งามใดๆบ่เทียมเท ่าน้อง ฟองนวล กลิ่นเย้ายวน สมกำล่ำลือ ดนตรี.......... ..... จะก้อง สไบ ที่เป็นคู่ใจ นวลนาง ด้วยหวังสักวัน เจ้านางจะหันใจ๋ ดนตรี.......... .......... บทร้องในละคร ฉากที่เจ้าน้อย ยกขบวนมาขอนางฟอ งนวล ติดตามผลงาของวง เดอะระมิงค์ ได้ที่ https://www.fac ebook.com/pages /The-R-ming/291 217980934848

ฟ้อนผาง (ผางประทีป)

Add to EJ Playlist  "ผางประทีป" เป็นศิลปะการฟ้อ นที่มีมาแต่โบรา ณ เป็นการฟ้อนเพื่ อบูชาองค์สัมมาส ัมพุทธเจ้า ลีลาการฟ้อนดำเน ินไปตามจังหวะขอ งการตีกลองสะบัด ชัย มือทั้งสองจะถือ ประทีปหรือผางผะ ตี้ด แต่เดิมใช้ผู้ชา ยแสดง ต่อมานายเจริญ จันทร์เพื่อน ผู้อำนวยการวิทย าลัยนาฏศิลปเชีย งใหม่ ดำริให้คณะครูอา จารย์หมวดวิชานา ฏศิลป์พื้นเมือง เป็นผู้ประดิษฐ์ ท่ารำให้เหมาะสม กับผู้หญิงแสดง โดยได้รับความอน ุเคราะห์จากนายม านพ ยาระณะ ศิลปินพื้นบ้านเ ป็นผู้ถ่ายทอดท่ าฟ้อนและให้คำแน ะนำเกี่ยวกับท่า รำ ทำนองเพลงที่ใช้ ประกอบการแสดงชุ ดฟ้อนผางให้ชื่อ ว่า "เพลงฟ้อนผาง" แต่งโดย นายรักเกียรติ ปัญญายศ อาจารย์หมวดวิชา เครื่องสายไทยวิ ทยาลัยนาฏศิลปเช ียงใหม่

รอคอย "พิศวาส"

Add to EJ Playlist  ขับร้องโดย อ้อม รัตนัง ประพันธ์เนื้อร้ องโดย รัชพงศ์ พัฒนาพงศ์ทอง ประพันธ์เรียบเร ียงเสียงประสาน ภูริทัต อรุณการ บรรเลงโดย วง The R-ming นายภูริทัต อรุณการ นายรัชพงศ์ พัฒนาพงศ์ทอง นายวรษิต จันทร์ศิริ ติดตามผลงาน เดอะระมิงค์ 088-2480050 Facebook http://www.face book.com/pages/ The-R-ming/2912 17980934848 E-mail - the_rming@hotma il.co.th

ภุมริน: โหมโรงปฐมดุสิต

Add to EJ Playlist  เพลงปฐมดุสิตในอ ัตราจังหวะสองชั ้น เป็นเพลงหน้าพาท ย์ในชุดโหมโรงเย ็นประกอบกิริยาก ารจัดทัพตรวจพลข องตัวละคร เรียกชื่อว่า "ปฐม" เพลงนี้มีผู้น้ำ มาแต่งเป็นเพลงโ หมโรง ๒ ทางด้วยกัน คือ ครูแตง (ปี่) ทางหนึ่ง และอีกทางหนึ่ง หลวงประดิษฐ์ไพเ ราะ(ศรศิลปบรรเล ง) แต่งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ และเป็นทางที่ได ้รับความนิยมแพร ่หลายมากกว่าทาง ครูแตง (ปี่) ลักษณะของเพลงจะ ดำเนินลีลาเป็นท างกรอ ในครั้งแรกที่แต ่งผู้แต่งมีวัตถ ุประสงค์จะให้บร รเลงด้วยวงอังกะ ลุแต่นัก ดนตรีนิยมนำไปบร รเลงด้วยวงดนตรี ประเภทอื่น ต่อมาคุณหญิงชั้ น ศิลปบรรเลงได้แต ่งทำนองทางร้องแ ละบทร้องสำหรับใ ช้บรรเลงขับร้อง อีกลักษณะ หนึ่งด้วย เพลงโหมโรงปฐมดุ สิตนี้อยู่ในชุด ดำเนินทรายบรรเล งโดยวงภุมริน โดยเครื่องดนตรี จีนกู่เจิ้งในกา รบรรเลง ซึ่งเป็นยุคแรกข องการนำดนตรีจีน กู่เจิ้งมาเล่นเ พลงไทยก­็ว่าได้ ครับ มัลติมีเดียนี้ม ีจุดมุ่งหมายเพื ่อการศึกษา เผยแพร่อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย และสร้างความบัน เทิงโดยไม่แสวงห ากำไร This Multimedia is used for cultural education, conservation and non-profit broadcasting.

แขกต่อยหม้อ

Add to EJ Playlist  เพลงแขกต่อยหม้อ นี้ เดิมเป็นอัตรา ๒ ชั้นและชั้นเดีย ว เป็นเพลงไทยสมัย โบราณซึ่งอัตรา ๒ ชั้นบรรเลงเป็นเ พลง ๒ ไม้ และอัตราชั้นเดี ยวบรรเลงเป็นเพล งเร็ว รวมอยู่ในเรื่อง เพลงมอญแปลง ทั้งสองอัตราดำเ นินทำนองเป็นพื้ น ๆ ซึ่งเหมาะสมกับก รณีที่ใช้ ต่อมาภายหลังจึง ผู้นำเอาทำนองเพ ลงแขกต่อยหม้ออั ตรา ๒ ชั้น ไปเป็นเพลงร้องป ระกอบการแสดงโขน ละครในบางโอกาส เพลงแขกต่อยหม้อ ที่นำไปร้องในกา รแสดงโขนละครนั้ น มักจะใช้ร้องในต อนที่ ตัวละครเริ่มจะเ ปลี่ยนอิริยาบถอ ย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่น จะไป จะมา หรือจะแปลงตัว เป็นต้น

ภุมริน: ลาวดวงดอกไม้

Add to EJ Playlist  ลาวดวงดอกไม้ เดิม ชื่อ ลาวราชบุรี และถูกนำมาเรียบ ขึ้นใหม่ โดย อาจารย์มนตรี ตราโมทย์ ซึ่งอยู่ในการแส ดงละครพันทางเรื ่อง พระยาผานอง ที่กรมศิลปากรจั ดการปรับปรุง และนำออกแสดงที่ โรงละครแห่งชาติ ประมาณปี 2501 ครับ อาจารย์มนตรี เป็นผู้ทำทำนอง และบทร้อง ส่วนท่านผู้หญิง หม่อมแผ้ว เป็นผู้ประดิษฐ์ ท่ารำ สำหรับลาวดวงดอก ไม้ ของภุมรินนี้ ใช้กู่เจิ้งบรรเ ลงครับ มีความหวานและไพ เราะมาก ผมเข้าใจว่า ภุมรินชุดนี้ เป็นชุดแรกๆ หรือช่วงแรกที่เ รานำกู่เจิ้งมาบ รรเลงเพลงไทยครั บ มัลติมีเดียนี้ม ีจุดมุ่งหมายเพื ่อการศึกษา เผยแพร่อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย และสร้างความบัน เทิงโดยไม่แสวงห ากำไร กราบขอบพระคุณคร ู บรมครูสังคีตศิล ป์ทุกท่านที่รัง สรรค์ทิพยดนตรีใ ห้ได้สดับรับฟัง เป็นสิ่งประโลมใ จแก่โลก This Multimedia is used for cultural education, conservation and non-profit broadcasting.

ลาวคำหอม ดวงพร ผาสุข Zansab Orchestra

Add to EJ Playlist  เพลง ลาวคำหอม Version นี้ บรรเลงโดยวง Zansab Philharmonic Orchestra ขับร้องโดย ดวงพร ผาสุข เพื่อประกอบละคร โทรทัศน์เรื่อง "สี่แผ่นดิน" เมื่อราวปี ๒๕๔๗ กำกับการแสดงโดย มล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล ออกอากาศ ณ ไทยทีวีสีช่อง ๙ หรือ Modern 9 Channel (MV.Create by OnceuponatimeGr oup "เจ้าคุณอู๋" Manofsiam JKO. โดยใช้ภาพประกอบ ฝีมือ อาจารย์ จักรพันธุ์ โปษยกฤต ด้วยความเคารพแล ะชื่นชมในผลงาน) ประวัติความเป็น มาของเพลง "ลาวคำหอม" เพลงลาวคำหอมเป็ นเพลงที่แต่ขึ้น เพื่อร้องอวดกัน ในการเล่นสักวา โดยจะแต่งขึ้นโด ยอัตโนมัติ ไม่มีเพลงใดเป็น สมุฏฐาน โดยเพลงเหล่านี้ จะมีทำนองที่แต่ ขึ้นอย่างไพเราะ คมคาย เพลงลาวคำหอมเป็ นเพลงที่จ่าเผ่น ผยองยิ่ง (โคม) ซึ่งเรียกโดยทั่ วไปว่า "จ่าโคม" นักร้องและนักแต ่งเพลงสักวามีชื ่อผู้หนึ่งแต่งข ึ้นโดยอัตโนมัติ ทั้งบทร้องและทำ นองเพลง เพลงลาวคำหอมนี้ แม้จะมีประโยคคล ้ายและลีลาเป็นอ ัตรา 2 ชั้นก็จริง แต่ก็มีความยาวไ ล่เลี่ยกับเพลงอ ัตรา 3 ชั้นบางเพลง และมีทำนองไพเรา ะน่าฟังมากจนเป็ นที่นิยมแพร่หลา ยเข้ามาในวงการร ้องส่งดนตรีโดยท ั่วไป เมื่อทำนองเพลงล าวคำหอมได้รับคว ามนิยมเข้ามาในว งการร้องส่งดนตร ี พระยาประสาน ดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) จึงแต่งทำนองดนต รีขึ้นสำหรับบรร เลงรับร้อง โดยถอดจากทำนองร ้องของจ่าเผ่นผย องยิ่งอีกชั้นหน ึ่ง และก็ได้รับความ นิยมแพร่หลายในว งการดนตรีทุกชนิ ดจนปัจจุบัน... ข้อมูลจาก OK Nation

คำหวาน-HD (คุณพระช่วย ออร์เคสตรา)

Add to EJ Playlist  เพลงคำหวาน เป็นเพลงอัตราจั งหวะสองชั้น ทำนองเก่าสมัยอย ุธยา เป็นเพลงท่อนเดี ยวอยู่ในเพลงตับ เรื่องนางไห้ซึ่ งมีอยู่ ๕ เพลง คือ เพลงนางไห้ เพลงชมทะเล เพลงลมพัดชายเขา เพลงคำหวาน และเพลงเบ้าหลุด เพลงนี้ได้ถูกนำ มาใช้ประกอบภาพย นตร์เรื่องโหมโร งโดยได้มีการเรี ยบเรียงทำนองใหม ่

ลาวสร้อยลำปาง 2 ชั้น

Add to EJ Playlist  ขิม ฉิ่ง โทน รำมะนา โดย นิธิ ศรีสว่าง CD แว่วเสียงขิม 1 - 2 จัดจำหน่ายที่ ร้านน้องทุกสาขา ภมรรุ่งโรจน์ตลา ดบองมาเช่ หรือสั่งโดยตรงท ี่ บ.แฮนแอคมี่ โทร028666130-1

ลาวเสี่ยงเทียน (Lao Sieng Tien ) ขิม

Add to EJ Playlist  เพิ่งลองปรับเสี ยงขึ้นเป็น C ลุ้นเหลือเกินว่ าสายจะขาดมั้ยดี ที่ไม่ขาด แล้วฟังเพราะไปอ ีกแบบ ทำทางบ้าๆบอๆออก มาเช่นเคย เสียงมีบอดๆบ้าง นะครับสายยังไม่ ค่อยเข้าที่ ประกอบกับอัดเสี ยงมาตลกๆ รวมๆคุณภาพเสียง พอฟังได้ ฟังเพลินๆขำๆนะค รับ ติชมกันเข้ามาเย อะๆครับ ขอบคุณครับ ติดตามความเคลื่ อนไหวใน มาร์ช กับ ขิม channel : http://www.yout ube.com/user/ma rchmellocute Facebook แฟนเพจ มาร์ช กับ ขิม : https://www.fac ebook.com/pages /%E0%B8%A1%E0%B 8%B2%E0%B8%A3%E 0%B9%8C%E0%B8%8 A-%E0%B8%81%E0% B8%B1%E0%B8%9A- %E0%B8%82%E0%B8 %B4%E0%B8%A1/20 7876562631947?r ef=hl Google plus page : https://plus.go ogle.com/u/0/b/ 107260581500844 794675/dashboar d/overview มาคุยกันได้ครับ ^_^

บุหลันลอยเลื่อน เดี่ยวซอสามสาย

Add to EJ Playlist  เพลงบุหลันลอยเล ื่อน ทางเพลงต่อมาจาก อ.เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตร ี เตวิช โกฎเพชร เดี่ยวซอสามสาย พิชชาณัฐ ตู้จินดา ฉิ่ง วิสิษฐ์ สันติกิจรุ่งเรื อง โทนรำมะนา ณัฐพันธุ์ นุชอำพันธ์ กรับพวง ภูมิพงศ์ คุ้มวงษ์ บันทึกภาพ ณ เรือนประภา วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ลาวคำหอม-เครื่องสายไทย.wmv

Add to EJ Playlist  ขับร้องโดย ดร.ดุษฎี สว่างวิบูลย์พงศ ์

สร้อยสนตัด

Add to EJ Playlist  อ.ชัยภัค ภัทรจินดา (นิก กอไผ่) Siamese Fantasia Vol.1 จินตนาการสยาม ร.ศ. 220

บุหลันลอยเลื่อน Bulan Loy Loen ขิม ขลุ่ย

Add to EJ Playlist  พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ 2 ทำเองเล่นเอง..ก ็แบบว่า ขำๆกันไป......ว ่างมาก ก็เท่านั้น.. นิธิ ศรีสว่าง...

ระบำสุโขทัย (เทพทอง) / SUKHODHAYA (Thepthong)

Add to EJ Playlist  เพลงนี้จากอัลบั ้ม ภุมรินทร์ ๖ ครับ

ระบำสุโขทัย (เทพทอง) / SUKHODHAYA (Thepthong)

Add to EJ Playlist  เพลงนี้จากอัลบั ้ม ภุมรินทร์ ๖ ครับ

ลาวคำหอม LaoKumHom

Add to EJ Playlist  เพลงลาวคำหอม เพลงประกอบละคร สี่แผ่นดิน ขับร้องโดย ดวงพร ผาสุก ภาพประกอบได้แรง บันดาลใจจากเรื่ องสี่แผ่นดิน และบทเพลงลาวคำห อม รวมทั้งความงดงา มของภาพในอดีตวั นวานของไทย ความร่มเย็นเป็น สุขภายใต้สถาบัน พระมหากษัตริย์ท ี่คนไทยรักและเท ิดทูน

เพลงลาวคำหอม //by ballbangpra

Add to EJ Playlist  เพลงลาวคำหอม เป็นเพลงไทยเดิม ที่ประพันธ์โดย พระยาประสานดุริ ยศัพย์ เป็นเพลงที่ได้พ รรณาถึงความสวยข องสาวนางหนึ่งเป รียบเหมือนความส วยของ ดอกมณฑาทิพย์บนส รวงสวรรค์

ขับไม้บัณเฑาะว์ บรรเลงซอสามสาย

Add to EJ Playlist  เพลงขับไม้บัณเฑ าะว์ บรรเลงซอสามสาย บันทึกเพลงที่เร ือนประภา ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซอที่ใช้บรรเลงค ือซอสามสายงา"เท วานฤเบศร์" อายุร่วมร้อยปี นำมาซ่อมแซมบำรุ งรักษาเป็นอย่าง ดีให้อยู่ในสภาพ ที่ใช้งานได้ โปรดให้อภัยในฝี มือสีซอ เนื่องด้วยไม่ได ้เป็นคนซอและไม่ ได้ร่ำเรียนมาทา งซอสามสายโดยตรง แต่มีความรัก นิยม ชื่นชมในเสียงซอ สามสายและพยายาม ที่จะสีให้ได้ดี ในสักวันหนึ่ง แม้ไม่มีเวลาฝึก ฝนมากนักแต่ก็พย ายามจะสีให้ดีขึ ้นเรื่อยๆครับ อย่างไรก็ขอขอบค ุณทุกท่านที่เข้ ามาเยี่ยมชมนะคร ับ

คำหวาน

Add to EJ Playlist  คุณพระช่วยออส์เ คสตร้า - คำหวาน

คำหวาน

Add to EJ Playlist  คุณพระช่วยออส์เ คสตร้า - คำหวาน

คำหวาน

Add to EJ Playlist  คุณพระช่วยออส์เ คสตร้า - คำหวาน

คำหวาน

Add to EJ Playlist  คุณพระช่วยออส์เ คสตร้า - คำหวาน

คำหวาน

Add to EJ Playlist  คุณพระช่วยออส์เ คสตร้า - คำหวาน

นางครวญ

Add to EJ Playlist  อัลบั้ม ขิมคำนึง

ปราสาทไหว (เดี่ยวซอสามสาย)

Add to EJ Playlist  ปราสาทไหว (เพลงพื้นเมืองเ หนือ) บรรเลงซอสามสาย โดยครูอุดม อรุณรัตน์ จากอัลบั้ม "ที่ระลึกในงานพ ระราชทานเพลิงศพ ครูอุดม อรุณรัตน์"

ปราสาทไหว (เดี่ยวซอสามสาย)

Add to EJ Playlist  ปราสาทไหว (เพลงพื้นเมืองเ หนือ) บรรเลงซอสามสาย โดยครูอุดม อรุณรัตน์ จากอัลบั้ม "ที่ระลึกในงานพ ระราชทานเพลิงศพ ครูอุดม อรุณรัตน์"NEWS   Top Videos   Music   Classical   Listen   Funny   Fails   Artist List   Aww   Gaming   Minisode   Science   Technology   TED   TWiT   Trailers   M.M.   PBS   WSJ   AP   CSPAN   CNN   RT   Mox   TMZ   E!   ABC   CBS   Politics   Sports   ESPN   WTF   Conspiracy  

Related Uploaders:

Related Playlists:
198 ขิมบรรเลง
16 บรรเลงขิม
36 เพลงบรรเลงขิม
13 บรรเลงขิมบ้านครูเก่ง
43 บรรเลงขิม โดยคุณอ้อม
20 เพลงบรรเลง ขิม ขลุ่ย
29 ขิม เพลงบรรเลง
13 ขิม cover เพลงไทยสากล
17 เพลงไทยบรรเลง - ขิม
6 เพลงบรรเลงขิมเปียโน
18 บรรเลงขลุ่ย ขิม
17 บรรเลง ขิม เปียโน กีต้
33 เพลงบรรเลง ขิม
36 บรรเลง ขิม กู่เจิ้ง เครื่องสายอื่นๆ
17 ขิม บรรเลงเพลงไทยเดิม
32 เพลงขิมบรรเลง
6 บรรเลงขิมเพราะๆ
48 บรรเลงขิม จากช่อง aomjaija·
28 บรรเลงขิมโดยอ้อม
21 ดนตรีไทย(ขิม)
11 เพลงบรรเลงต่อเนื่อง
20 เพลงไทยเดิม (บรรเลง)
11 เพลงบรรเลง และเพลงบังคับทาง ( ดนตรีไทย (ขิม) )
5 บรรเลงเพลงขิม 1
28 บรรเลงขิม