New Music Artist Videos
105 Videos. Showing from #1
หลินๆ แชมป์เฉลิมกรุง ปี2554

Add to EJ Playlist  หลินๆ อริศรา เตชะวงศ์วัฒนาปร ะกวดร้องเพลง หัวใจเถื่อน การประกวดร้องเพ ลงสืบสานตำนานเพ ลงลูกกรุง ณ ศาลาเฉลิมกรุง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2555 หลินๆได้เป็นแชม ป์เฉลิมกรุงแล้ว จร้ะ

กลิ่นราตรี พรศุลี+

Add to EJ Playlist  เพลงกลิ่นราตรี ประพันธ์คำร้องโ ดย ทรง สาลิตุล ประพันธ์ทำนองโด ย ครู เอื้อ สุนทรสนาน เพลงนี้ขับร้องใ นคอนเสิร์ต ขุนพลเพลงแห่งวง สุนทราภรณ์ เมื่อ 4 ธ.ค.2548 โดย3นักร้องนำหญ ิงของสุนทราภรณ์ ได้แก่...1.คุณ พรศุลี วิชเวช 2.คุณ สุพรรณิกา ฉายาพรรณ 3.คุณ บรรจงจิตต์ พัฒนาสันต์ นับเป็นประวัติก ารณ์แห่งความไพเ ราะของผู้ขับร้อ งทั้ง3 ทิ้งเอาไว้ เพื่อรำลึกถึงคน ๆหนึ่งที่จากไปแ ล้วอย่างไม่มีโอ กาสได้พบกันอีก คือคุณ จิว..บรรจงจิตต์ นั่นเอง

ดอกฟ้าในมือโจร - อิสร์ อิสรพงศ์

Add to EJ Playlist  อีกหนึ่งความภาค ภูมิใจของชมรมเพ ลงแห่งสยาม..... ภาพจากการประกวด ร้องเพลง "เฉลิมกรุง สืบสานตำนานเพลง ครั้งที่ 9" ชิงถ้วยพระราชทา น สมเด็จพระเจ้าลู กเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งน้องอิสร์ อิสรพงศ์ ดอกยอ คว้ารางวัลชนะเล ิศนักร้องฝ่ายชา ย ด้วยเพลง "ดอกฟ้าในมือโจร " คำร้อง / ทำนองโดย สง่า อารัมภีร เป้นเพลงนำภาพยน ตร์เรื่อง ดอกฟ้าในมือโจร บทประพันธ์ของ อดุลย์ ราชวังอินทร์ สร้างโดย สุจินต์ภาพยนตร์ กำกับการแสดงโดย ส. อาสนจินดา ออกฉายครั้งแรกเ มื่อปี พ.ศ. 2501นำแสดงโดย ลือชัย นฤนาท, อมรา อัศวนนท์, ส. อาสนจินดา, ตรึงตา วีรุทัย บันทึกแผ่นเสียง ครั้งแรกโดย ชรินทร์ นันทนาคร ดูแลฝึกสอนและส่ งเข้าประกวดโดยช มรมเพลงแห่งสยาม งามเอย งามเหนือเดือนดา รา งามดั่งดอกฟ้า ลอยลงมายังปฐพี แม่งามเหนือเพชร นิลมณี แม่สร้างสมแต่คว ามดี จึงเป็นสตรีที่ส วยงาม งามเอย งามทั้งการพูดจา ทีท่ากิริยา ดังบุษบายอดนงรา ม เด่นเหนือเดือนด าววาววาม แต่น่าเสียดายนง ราม นั้นเป็นดอกฟ้าใ นมือโจร เปรียบดังวิหคอย ู่ในกรงทอง ใจย่อมหมอง แม้รังเรืองรองก ็อยากผกโผน ฟังคำพี่วอนจงอ่ อนโอน ดอกฟ้าในมือโจร พี่รักเธอเหลือค ณา บุญเอย บุญของเราถ้ามี ขอเทพเทพี จงปรานีและโปรดเ มตตา ให้เหมือนราตรีค ู่ทิวา ให้เหมือนอาทิตย ์คู่จันทรา นะแม่ดอกฟ้าในมื อโจร

เจ้าไม่มีศาล - อิสร์ อิสรพงศ์

Add to EJ Playlist  บันทึกการแสดงสด จากคอนเสิร์ตการ กุศลเพลงแห่งสยา ม ครั้งที่ 3 ตอน เพลงกวีคีตกาล เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 2553 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ ์ (ซอยอารีย์) จัดโดย ชมรมเพลงแห่งสยา ม ชมรมเพื่อการอนุ รักษ์ เผยแพร่ และสืบสานเพลงไท ยในอดีต และเป็นชมรมที่ร วบรวมเยาวชนคนรุ ่นใหม่เพื่อการส ืบสานเพลงไทยในอ ดีตไว้มากที่สุด เพลง "เจ้าไม่มีศาล" คำร้องโดย แก้ว อัจฉริยะกุล / ทำนองโดย เอื้อ สุนทรสนาน / ต้นฉบับบันทึกเส ียงครั้งที่ 1 โดย วินัย จุลละบุษปะ และครั้งที่ 2 โดย สมบัติ เมทะนี (ประกอบภาพยนตร์ เรื่อง จุฬาตรีคูณ พ.ศ. 2510) ในคอนเสิร์ตขับร ้องโดย อิสร์ อิสรพงศ์ ดอกยอ (ดาวรุ่งเพลงแห่ งสยาม)

ธรรมชาติโหด - หลิน อริศรา

Add to EJ Playlist  หลิน อริศรา เตชะวงศ์วัฒนา ขับร้องในรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลง ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ประชัน อุดรธานี ออกอากาศวันที่ 11 กันยายน 2554 credit www.kikduu.com ต้นฉบับคือ พุ่มพวง ดวงจันทร์

ทุ่งรวงทอง-อิสร์ อิสรพงศ์

Add to EJ Playlist  บันทึกการแสดงสด จากมินิคอนเสิร์ ตการกุศลเพลงแห่ งสยาม ครั้งที่ 9 ตอน ละแวกชีวิตไทย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์มานุษยวิทย าสิรินธร (ตลิ่งชัน) จัดโดย ชมรมเพลงแห่งสยา ม ชมรมเพื่อการอนุ รักษ์ เผยแพร่ และสืบสานเพลงไท ยในอดีต และเป็นชมรมที่ร วบรวมเยาวชนคนรุ ่นใหม่เพื่อการส ืบสานเพลงไทยในอ ดีตไว้มากที่สุด เพลง "ทุ่งรวงทอง" คำร้องโดย ชาลี อินทรวิจิตร / ทำนองโดย สมาน กาญจนะผลิน / ต้นฉบับโดย ชรินทร์ นันทนาคร ในคอนเสิร์ตขับร ้องโดย อิสร์ อิสรพงศ์ ดอกยอ (ดาวรุ่งเพลงแห่ งสยาม) ทุ่งเอ๋ยทุ่งรวง ทอง เห็นข้าวออกรวงห น้ามอง ดุจแสงทองสีแห่ง ศรัทธา พี่มาได้ยล นฤมลนวลน้องบ้าน นา ถึงจะสวยตามประส า ก็โสภาเหนือกว่า นางใด ทุ่งเอ๋ยทุ่งรวง ทอง น้ำเปี่ยมอยู่เต ็มฝั่งคลอง เช่นพี่รักน้องเ ปี่ยมฤทัย สะพานเชื่อมคลอง เหมือนพี่กับน้อ งเชื่อมใจ ถึงอยู่แสนไกลแค ่ไหน เชื่อมหัวใจให้ส มปอง พี่เยือนถึงถิ่น น้องเอยอย่าหมิ่ น น้ำใจเพื่อนใหม่ จะหมอง ขออยู่ขอตายจนวั นสุดท้ายกับน้อง ให้ทุ่งรวงทองนี ่เป็นเจ้าของเรื อนตาย ทุ่งเอ๋ยทุ่งรวง ทอง แม้นหากขาดพี่ขา ดน้อง ทุ่งรวงทองก็หมด ความหมาย พี่มาจากกรุง หมายมุ่งมาหาเพื ่อนตาย รับปากรักพี่ได้ ไหม โอ้ขวัญใจทุ่งรว งทอง

ทุ่งรวงทอง-อิสร์ อิสรพงศ์

Add to EJ Playlist  บันทึกการแสดงสด จากมินิคอนเสิร์ ตการกุศลเพลงแห่ งสยาม ครั้งที่ 9 ตอน ละแวกชีวิตไทย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์มานุษยวิทย าสิรินธร (ตลิ่งชัน) จัดโดย ชมรมเพลงแห่งสยา ม ชมรมเพื่อการอนุ รักษ์ เผยแพร่ และสืบสานเพลงไท ยในอดีต และเป็นชมรมที่ร วบรวมเยาวชนคนรุ ่นใหม่เพื่อการส ืบสานเพลงไทยในอ ดีตไว้มากที่สุด เพลง "ทุ่งรวงทอง" คำร้องโดย ชาลี อินทรวิจิตร / ทำนองโดย สมาน กาญจนะผลิน / ต้นฉบับโดย ชรินทร์ นันทนาคร ในคอนเสิร์ตขับร ้องโดย อิสร์ อิสรพงศ์ ดอกยอ (ดาวรุ่งเพลงแห่ งสยาม) ทุ่งเอ๋ยทุ่งรวง ทอง เห็นข้าวออกรวงห น้ามอง ดุจแสงทองสีแห่ง ศรัทธา พี่มาได้ยล นฤมลนวลน้องบ้าน นา ถึงจะสวยตามประส า ก็โสภาเหนือกว่า นางใด ทุ่งเอ๋ยทุ่งรวง ทอง น้ำเปี่ยมอยู่เต ็มฝั่งคลอง เช่นพี่รักน้องเ ปี่ยมฤทัย สะพานเชื่อมคลอง เหมือนพี่กับน้อ งเชื่อมใจ ถึงอยู่แสนไกลแค ่ไหน เชื่อมหัวใจให้ส มปอง พี่เยือนถึงถิ่น น้องเอยอย่าหมิ่ น น้ำใจเพื่อนใหม่ จะหมอง ขออยู่ขอตายจนวั นสุดท้ายกับน้อง ให้ทุ่งรวงทองนี ่เป็นเจ้าของเรื อนตาย ทุ่งเอ๋ยทุ่งรวง ทอง แม้นหากขาดพี่ขา ดน้อง ทุ่งรวงทองก็หมด ความหมาย พี่มาจากกรุง หมายมุ่งมาหาเพื ่อนตาย รับปากรักพี่ได้ ไหม โอ้ขวัญใจทุ่งรว งทอง

คำคน-สุเทพ วงศ์กำแหง.

Add to EJ Playlist  คำร้อง: สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ทำนอง: สมาน กาญจนะผลิน

คำหอม - วินัย จุลละบุษปะ

Add to EJ Playlist  เพลงคำหอม วินัย จุลละบุษปะ ขับร้อง บันทึกเสียงครั้ งแรก พ.ศ. 2492 คำร้อง / แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง / เวส สุนทรจามร (ดัดแปลงจากเพลง ไทยเดิม ลาวคำหอม) เนื้อเพลง / ลมโบกหวนกลิ่นหอ ม หอมชวนเด็ดดอม คำหอมเจ้าเอย กลิ่นนี้พี่เคย เคยได้แนบเขนย อกเอ๋ยหวนคำนึง เพียงแต่กลิ่นล่ องลม ชื่นชมซาบซึ้ง ชวนให้คิดติดตรึ ง ใจประหวัดคะนึงถ ึง ถึงสาวเจ้า ชวนให้ใจพี่เหงา จำว่ากลิ่นเจ้า เศร้าอยู่ในใจ เนื้อเจ้าอวลกลิ ่นประทินเดียวกั น ขวัญเคยแนบขวัญ รักกันชิดใกล้ หอมเอยเคยชื่นใจ หอมใดไม่ซึ้งถึง อารมณ์ ขวัญพุ่มปทุมมา กลีบบัวยั่วตาพล ิ้วพากระเพื่อมล ม ผ่องศรีที่พี่ชม สีนวลชวนชื่นอาร มณ์ ดุจดังสีแพรเจ้า ห่ม ปิดถันกันลมซ้ำช มให้เศร้าใจ เจ้าเอยเจ้าคำหอ มเจ้าเนื้อหอมหอ มชวนใคร่ ต้องจิตเตือนใจย ิ่งคิดไปชวนให้ต ระกอง โอ้มือพี่เคยโลม เล้า สาวเจ้าเคยเอามื อป้อง แต่ไม่พ้นมือพี่ ต้อง หวงยิ่งกว่าทองแ ต่น้องยังให้ชื่ นใจ ยอดชู้คู่เชย ขวัญเอยอย่าเลยจ ากไป โอ้คำหอมเอยเคยช ิดใกล้ อีกนานเท่าใดขวั ญใจจะกลับมา ยอดชู้คู่ชม ภิรมย์ชมชื่นอุร า เพื่อนชายร้อยคน มากล้นค่า ไม่ชื่นอุราเหมื อนเจ้าเพื่อนชม

ทะเลบ้า - วินัย จุลละบุษปะ

Add to EJ Playlist  เพลงทะเลบ้า ขับร้องโดย วินัย จุลละบุษปะ บรรเลงโดย วงสังคีตสัมพันธ ์ คำร้อง : แก้ว อัฉริยะกุล ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน เนื้อเพลง : นั่งคนเดียวพลัด คู่เพ้ออยู่ริมท ะเล มองทะเลว้าเหว่ท วี แต่ได้ยินเสียงซ ่านึกว่าดวงฤดี มองก็มีนทีอันกว ้างใหญ่ ไม่มีใครอยู่อีก เลยคู่เชยก็ไม่ม า แล้วอะไรครืนซ่า มองหาอยู่ไหน ฟังแล้วยังก้องไ ป พาดวงใจเวียนวน อ้อทะเลซัดซ่าร้ องบ้าไปคนเดียว เออทะเลมิเปลี่ย วใจจน ทุ่มตัวเองฟาดฝั ่งคลุ้มคลั่งในก มล คงจะมีทุกข์ทนแล ะหมองไหม้ ฟาดตัวเองอยู่ทำ ไมกลุ้มอะไรหนัก หนา หรือทะเลเป็นบ้า ผวาหวาดไหว ฟังแล้วยังกลุ้ม ใจพาอาลัยอาวรณ์ เสียงยังดังมา ทั้งวันเวลาทะเล บ้าแน่นอน รักคงราญรอน มิเป็นอันนอนเสี ยงดังไม่หย่อนสั กวัน แม้รักเราอับปาง จะจืดจางร้างราฉ ันก็คงเป็นบ้าผว าเช่นนั้น คงวิกลเช่นกัน คงจะรำพันจนตาย

นางฟ้าจำแลง - สุนทราภรณ์

Add to EJ Playlist  เพลงนางฟ้าจำแลง ขับร้องโดย เอื้อ สุนทรสนาน (สุนทราภรณ์) ภาพ นางสาวไทยพ.ศ. 2477 - 2545 คำร้อง : แก้ว อัจฉริยะกุล ทำนอง : เอื้อ สุนทรสนาน เนื้อเพลง : โฉมเอยโฉมงาม อร่ามแท้แลตะลึง ได้เจอครั้งหนึ่ ง เสน่ห์ซึ้งตรึงใ จ ครั้งเดียวได้ชม สมัครภิรมย์รักใ คร่ พันผูกใจไม่ร้าง รา น้ำคำลือเลื่องไ ปทั่วทั้งเมืองน านมา ชมว่าวิไลงามตาด ังเทพธิดาองค์หน ึ่ง มาเห็นเต็มตาพลอ ยพารำพึง ติดตรึง ชวนให้คะนึงอาจิ ณ เห็นเพียงนิดเดี ยวให้ซาบเสียววิ ญญา ได้ชมโฉมหน้าดัง หยาดฟ้ามาดิน โสภาท่าทางดูช่า งสำอางงามสิ้น คำที่ยินยังน้อย ไป หรือว่าชาติก่อน นางได้รับพรของใ คร คงสร้างผลบุญยิ่ งใหญ่ จึงได้วิไลงามตา นางฟ้าองค์ใดแปล งกายลงมา จึงงามดังเทพธิด าลาวัณย์

ฝากใจฝัน - บุษยา รังสี

Add to EJ Playlist  คำร้องโดย รังษีรัตน์ (อ.เรณู เดือนดาว ) ทำนองโดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน คุณบุษยา รังสี เป็นผู้ขับร้อง เป็นเพลงจังหวะบ ีกิน

กล่อมวนา - บุษยา รังสี

Add to EJ Playlist  เพลงนี้ผู้แต่งค ำร้องคือ ครูแก้ว อัฉริยะกุล ทำนองโดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน ผู้ขับร้องคนแรก ที่บันทึกแผ่นเส ียงคือคุณชวลีย์ ช่วงวิทย์ คุณบุษยา รังสี ขับร้องไว้เป็นก ารบันทึกเสียง ครั้งที่ 2 เนื้อเพลงกล่อมว นา ฉันต้องหลงอ้างว ้างกลางป่า สุดเหลียวแลหาผู ้อื่น ป่าเปลี่ยวเช่นน ี้ไม่ชื่น ดึกดื่นค่ำคืนทอ ดถอน เหงาสุดเหงาต้อง ทรุดลงนั่ง ต้องพักหยุดยั้ง พลางก่อน เหน็ดเหนื่อยเมื ่อยล้าแรงอ่อน อกสั่นรอนรอนถอน ใจ หวาดกลัว อกเต้นระรัวแว่ว ไป เสียงดังมาไกลไก ล ดุจดังผีพรายเรี ยกฉัน ขอภูตผีนางไม้ใน ป่า โปรดคุ้มรักษาให ้มั่น ยิ่งดึกยิ่งหนาว จนสั่น หวาดหวั่นไม่รู้ ทาง โถค่ำนี้นอนไหนก ันเล่า ยิ่งคิดยิ่งเหงา ไม่สร่าง ยิ่งดึกยิ่งนึกต ่างต่าง หยุดหว่างกลางทา งอยู่นาน หนุนท่อนไม้แทนห มอนนอนป่า อาศัยเขตฟ้าแทนบ ้าน กิ่งโศกแทนมุ้งแ ละม่าน อุตส่าห์กัดฟันแ ข็งใจ ไหว้วอน ลูกมาขอนอนกลางไ พร เช้าขึ้นลูกจะไป โปรดจงคุ้มภัยเถ ิดหนา เสียงหริ่งร้องแ ซ่ซ้องสนั่น ส่งเสียงกระชั้น ลั่นป่า เปรียบหนึ่งเพลง ซึ้งวิญญาณ์ กล่อมป่าคราฉันน อน

เพลงถามคนไทย

Add to EJ Playlist  ผลิตและเผยแพร่โ ดย กลุ่มคนไทยสนับส นุนกองทัพไทยในก ารปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ลออองค์ - สุนทราภรณ์

Add to EJ Playlist  ช.) ตะลึงแลสวยจริงแ ม่บังอร ลำแขนแม่อ่อนเมื ่อทอดกรฟ้อนนำ คืนนี้โชคดีที่เ ป็นคู่รำ งามแท้ท่ารำแสนจ ะฉ่ำชื่นใจ เราเจอกันคืนพระ จันทร์ลอยเด่น คืนนี้เดือนเพ็ญ เรามาเล่นรำไทย เออขอถามหน่อยเถ อะแม่กลอยใจ นวลน้องนามใดขอจ งได้เมตตา ญ.) มาลวนลามถามนามเ พื่ออะไร พอพบคู่ใหม่เธอก ็คงระอา ข.) นามน้องพี่จำติด ตรึงอุรา รำพร้อมแก้วตาน้ องจงอย่าได้อาย ญ.) ฟังคารมมานิยมปอ งใฝ่ นามฉันนามใดเธอจ งได้ลองทาย นามฉันนั้นอยู่ไ ม่ห่างเรือนกาย ยามฉันเดินกรายแ ล้วผู้ชายชอบมอง * ช.) ลออองค์ฉันงงยิ่ งจริงนาง เธอสวยทุกอย่างโ อ้แม่นางเนื้อทอ ง เออหนออะไรที่ชา ยชอบมอง พอเห็นต้องปองเห ลียวแลมองติดใจ เจอดวงตาเธอหวาน จริงยามจ้อง ยามยิ้มชวนมองปร างก็ผ่องอำไพ ญ.) เออหนอท้อจิตด้ว ยผิดไปไกล ความสวยตรงไหนที ่พี่ชายชอบมอง ช.) เธองามจริงผิวงา มยิ่งเกินใคร จึงขอทายใหม่ชื่ อแม่นวลละออง นวลผิวยั่วใจให้ ชายชอบมอง พอเห็นต้องปองเห ลียวแลมองติดใจ ญ.) งามตรงเดียวจริง หรือเธอจึงพร่ำ พอฉันฟังคำเลยแท บหมดอาลัย ช.) เธอสวยทั้งร่างท ุกอย่างวิไล นามน้องนวลใยนั้ นคงใช่ลออองค์

ลออองค์ - สุนทราภรณ์

Add to EJ Playlist  ช.) ตะลึงแลสวยจริงแ ม่บังอร ลำแขนแม่อ่อนเมื ่อทอดกรฟ้อนนำ คืนนี้โชคดีที่เ ป็นคู่รำ งามแท้ท่ารำแสนจ ะฉ่ำชื่นใจ เราเจอกันคืนพระ จันทร์ลอยเด่น คืนนี้เดือนเพ็ญ เรามาเล่นรำไทย เออขอถามหน่อยเถ อะแม่กลอยใจ นวลน้องนามใดขอจ งได้เมตตา ญ.) มาลวนลามถามนามเ พื่ออะไร พอพบคู่ใหม่เธอก ็คงระอา ข.) นามน้องพี่จำติด ตรึงอุรา รำพร้อมแก้วตาน้ องจงอย่าได้อาย ญ.) ฟังคารมมานิยมปอ งใฝ่ นามฉันนามใดเธอจ งได้ลองทาย นามฉันนั้นอยู่ไ ม่ห่างเรือนกาย ยามฉันเดินกรายแ ล้วผู้ชายชอบมอง * ช.) ลออองค์ฉันงงยิ่ งจริงนาง เธอสวยทุกอย่างโ อ้แม่นางเนื้อทอ ง เออหนออะไรที่ชา ยชอบมอง พอเห็นต้องปองเห ลียวแลมองติดใจ เจอดวงตาเธอหวาน จริงยามจ้อง ยามยิ้มชวนมองปร างก็ผ่องอำไพ ญ.) เออหนอท้อจิตด้ว ยผิดไปไกล ความสวยตรงไหนที ่พี่ชายชอบมอง ช.) เธองามจริงผิวงา มยิ่งเกินใคร จึงขอทายใหม่ชื่ อแม่นวลละออง นวลผิวยั่วใจให้ ชายชอบมอง พอเห็นต้องปองเห ลียวแลมองติดใจ ญ.) งามตรงเดียวจริง หรือเธอจึงพร่ำ พอฉันฟังคำเลยแท บหมดอาลัย ช.) เธอสวยทั้งร่างท ุกอย่างวิไล นามน้องนวลใยนั้ นคงใช่ลออองค์

น้ำตาแสงไต้ - ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา

Add to EJ Playlist  น้ำตาแสงไต้ โดย ทนงศักด์ ภักดีเทวา ประกอบละคร พันท้ายนรสิงห์ บทพระนิพนธ์ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธ อ พระองค์เจ้า ภานุพันธ์ ยุคล นำแสดงโดย ศรัญญู วงศ์กระจ่าง พิศาล อัครเศรณี และ นาถยาแดงบุหงา ไอดอลหนูเอง อิอิ

แม่ค้าตาคม รายการคุณพระช่วย

Add to EJ Playlist  ขับร้องโดย เอกราช สุวรรณภูมิ งาน คอนเสริต์คุณพระ ช่วย สำแดงสด 2 ตอน แผ่นดินทอง

เพลงดุจบิดามารดร.wmv

Add to EJ Playlist  บทเพลงพระราชนิพ นธ์ในสมเด็จพระเ ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

คุณพระช่วยสำแดงสด 2 บ้านนา ฝน & เอกราช

Add to EJ Playlist  กลับมาจากนาถึงบ ้าน แม้จะเหน็ดเหนื่ อยงาน แต่เจ้าก็หาย...

ฝากฟ้าสั่งดิน

Add to EJ Playlist  เพลง "ฝากฟ้าสั่งดิน" ขับร้องโดย คุณสุเทพ วงศ์กำแหง ฝากฟ้าฝากดิน ฝากความถวิลแห่ง ใจ สั่งไปถึงทรามวั ย ต่างแทนหัวใจแหล ะปลายลิ้น ว่าความรักพี่ ชาตินี้ชาติไหนไ ม่สิ้น ประกาศให้ฟ้าได้ ยิน ประกาศให้ดินเป็ นพยาน เอ่ยรักฝากดิน ได้ยินสงเคราะห์ ช่วยที บอกจอมขวัญเทวี บอกความภักดีด้ว ยวิญญาณ หากเกินคว้าไขว่ จะป่ายปีนไปพบพา น เพื่อพบนงคราญ จะทะยานให้ถึงซึ ่งเธอ ใครจะคิดจะริษยา จะเร้นซ่อนเธอหน ีหน้า พี่จะหากว่าจะเจ อ ให้เอาพี่ไปประห าร วิญญาณก็จะรักเธ อ มั่นต่อเธอซื่อต ่อเธอ อยู่เสมออาจิณต์ แก้วเอ๋ยแก้วตา ตอบคำให้ฟ้าได้ฟ ัง หากไม่คิดชิงชัง ฝากฟากฟ้าฟังช่ว ยสั่งดิน ว่าเจ้ารักพี่ ปรานีเถิดหนอยุพ ิน ฝากฟ้าสั่งดิน ให้พี่ยินคำรักจ ากเธอNEWS   Top Videos   Music   Classical   Listen   Funny   Fails   Artist List   Aww   Gaming   Minisode   Science   Technology   TED   TWiT   Trailers   M.M.   PBS   WSJ   AP   CSPAN   CNN   RT   Mox   TMZ   E!   ABC   CBS   Politics   Sports   ESPN   WTF   Conspiracy  

Related Uploaders:

Related Playlists:
56 เพลงเก่าเพราะๆนะ
245 เพลงเก่า ร้องใหม่ cover ver.
111 เพลงเก่า GMM
53 เพลงเก่าเพราะมาก
102 เพลงเก่า 2000+
67 เพลงเก่าโดนๆ
82 เพลงเก่ามากๆๆ
145 เพลงเก่าสุดเพราะ
59 รวมเพลงเก่าRsยุค90
22 เพลงเก่าร้องใหม่ ฟังติดหู
39 เพลงเก่าในออดิชั่น
15 เพลงเก่า '90
96 เพลงเก่าโดนใจ
51 ้เพลงเก่าเพราะดี
31 รวมเพลง DA Endorphine
61 เพลงเก่า
156 เพลงเก่าเพราะๆ
92 เพลงเก่าเพราะๆ คัดมาเอง
17 เพลงเก่าชิลๆ
18 เพลงเก่าน่าฟัง
24 ไม่ลืมเพลงเก่า
3 เพลงแกรมมี่รวม เพราะๆ
50 เพลงเก่า เศร้า เหงา เฮ้ออ
38 รวมเพลงเก่า โดนใจ
6 เบิร์ด ธงไชย เพลงเก่า