New Music Artist Videos
49 Videos. Showing Newest from #1
ฟรี ค่าเข้าชมนิทรรศการและค่าใช้บริการห้องสมุดที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Add to EJ Playlist  บีทีเอสร่วมกับน ิทรรศน์รัตนโกสิ นทร์ มอบสิทธิพิเศษเฉ พาะผู้ถือบัตรโด ยสารประเภทเติมเ งิน/ ประเภท 30 วัน เข้าชมนิทรรศการ และใช้บริการห้อ งสมุด ที่นิทรรศน์รัตน โกสินทร์ ฟรี • เพียงแสดงบัตรโด ยสารประเภทเติมเ งิน/ประเภท 30 วัน ตามเงื่อนไขที่ก ำหนด รับสิทธิ์ฟรี ตั้งแต่วันนี้-3 1 มีนาคม 2559 เงื่อนไข • บัตรโดยสารรถไฟฟ ้าบีทีเอส ประเภทเติมเงิน/ ประเภท 30 วัน 1 ใบ/ ค่าเข้าชมนิทรรศ การ/ 1 ท่าน/ วัน • บัตรโดยสารรถไฟฟ ้าบีทีเอส ประเภทเติมเงิน/ ประเภท 30 วัน 1 ใบ/ ค่าใช้บริการห้อ งสมุด/ 1 ท่าน/ วัน • แสดงบัตรโดยสารร ถไฟฟ้าบีทีเอส เพื่อรับสิทธิ์ไ ด้ที่อาคารนิทรร ศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพ ฯ • บริษัทขอสงวนสิท ธิ์ในการเปลี่ยน แปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งใ ห้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอีย ดเพิ่มเติมได้ที ่ ศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000 นิทรรศน์รัตนโกส ินทร์ 100 ถ.ราชดำเนิน แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดให้บริการทุ กวันวันอังคาร-ว ันอาทิตย์ และวันหยุดนักขั ตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00 น. โทร. 0 2621 0044 www.nitasrattan akosin.com

โครงการหนูด่วนชวนแวะ

Add to EJ Playlist  สิทธิพิเศษสำหรั บสมาชิกหนูด่วน คลับ ผู้ถือบัตรโดยสา รรถไฟฟ้าบีทีเอส และบัตรแรบบิท เพียงแสดงบัตรสม าชิกหนูด่วน คลับ /บัตรโดยสารรถไฟ ฟ้าบีทีเอส /บัตรแรบบิท เพื่อรับส่วนลดห รือสิทธิพิเศษ ณ ร้านค้าที่ร่วมโ ครงการ ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2558 ตรวจสอบรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ท ี่ www.bts.co.th / www.nuduan-club .com หรือสอบถามศูนย์ ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000

แชทผ่าน WeChat ทุกวัน รับส่วนลดเดือนละ 75 บาท ที่ BTS ทุกวันศุกร์-อาทิตย์

Add to EJ Playlist  แชทผ่าน WeChat ทุกวัน รับส่วนลดเดือนล ะ 75 บาท ที่ BTS ทุกวันศุกร์-อาท ิตย์ เมื่อซื้อ/เติมเ งิน/เติมเที่ยวเ ดินทาง ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปตั้งแต ่วันนี้-31 พฤษภาคมนี้ • ผู้ที่แชทผ่าน WeChat ทุกวัน จะได้รับข้อความ แจ้งการมีสิทธิ์ รับส่วนลดจาก WeChat Team ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน และต้องกด Register เข้าร่วมกิจกรรม ทาง WeChat Team • รับส่วนลดที่หน้ าห้องจำหน่ายตั๋ ว โดยกดเมนู Promo ในหน้า BTS SkyTrain Official Account วิธีติดตาม BTS SkyTrain Official Account • ดาวน์โหลด WeChat ได้จาก app store ของทุกระบบปฏิบั ติการ บนโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน • เลือกเมนู ผู้ติดต่อ (Contacts) กดเครื่องหมายบว ก (+) และเลือก บัญชีทางการ (Official Account) • พิมพ์ BTS SkyTrain แล้วกด ค้นหา (Search) และกด ติดตาม (Follow) วิธีการได้รับสิ ทธิ์ส่วนลดจาก WeChat • ใช้แอพพลิเคชั่น WeChat ส่งข้อความถึงบุ คคลอื่นระหว่างว ันที่ 1 ถึงวันที่ 15 หรือ วันที่ 16 ถึงสิ้นเดือน ของแต่ละเดือน อย่างน้อย 11 วัน • ข้อความแจ้งการม ีสิทธิ์รับส่วนล ดจะถูกส่งไปที่ห น้า WeChat Team ในวันที่ 1 และ 16 ของเดือน • เปิดข้อความแจ้ง การมีสิทธิ์รับส ่วนลด พร้อมกับ คลิก Register เพื่อบันทึกการเ ข้าร่วมกิจกรรม (ครั้งแรกครั้งเ ดียว) วิธีการกดรับส่ว นลด 75 บาท ที่หน้าห้องจำหน ่ายตั๋ว และเงื่อนไขการใ ช้สิทธิ์ • กดเมนู Promo ในหน้า BTS SkyTrain Official Account และกดที่แบนเนอร ์ จะปรากฎรหัสรับส ่วนลด 75 บาท บหน้าจอโทรศัพท์ โดยรหัสจะมีอายุ 10 นาที หลังจากการกด • แสดงรหัสแก่พนัก งานเพื่อรับส่วน ลด 75 บาท เมื่อซื้อ/เติมเ งิน/เติมเที่ยวเ ดินทาง ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ทุกวันศุกร์-อาท ิตย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2558 • 1 รหัส ใช้สิทธิ์ได้เพี ยง 1 สิทธิ์ / เดือน (จำกัดจำนวน 4,000 สิทธิ์ต่อเดือน) • รหัสนี้ไม่สามาร ถใช้ร่วมกับส่วน ลดจากรายการส่งเ สริมการขายอื่นไ ด้ สอบถามรายละเอีย ดเพิ่มเติมได้ที ่ facebook.com/we chatthai หรือ 0 2833 3000 ต่อ 2004

กิจกรรม Movie Lover ภ. ซิงเกิ้ลเลดี้ เพราะเคยมีแฟน

Add to EJ Playlist  ติดตามรายละเอีย ดกิจกรรมครั้งต่ อไปได้ทาง www.nuduan-club .com

รีบนำใบเสร็จ ATT ไปใช้รับสิทธิ์ได้ถึง 30 เมษายน 2558

Add to EJ Playlist  ใบเสร็จ ATT ที่ได้รับจากการ ซื้อ เติมเงิน หรือเติมเที่ยวเ ดินทาง ระหว่าง 1-31 มกราคม 2558 สามารถนำไปรับสิ ทธิพิเศษที่ ATT บนสถานีรถไฟฟ้าบ ีทีเอส ทุกสาขา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 เท่านั้น - สิทธิ์ที่ 1 ส่วนลด 10% เมื่อซื้อกล่องพ ัสดุหรือซองเอกส าร - สิทธิ์ที่ 2 ส่วนลด 15บาท เมื่อใช้บริการร ับฝากสิ่งของ หรือส่งเอกสารหร ือสิ่งของในเส้น ทางรถไฟฟ้าบีทีเ อส หรือใช้บริการส่ ง Next Day ภายในประเทศ - สิทธิ์ที่ 3 ส่วนลด 20 บาท เมื่อซื้อกล่องท ีวีดิจิตอล GMMZ ZEASON T2 ATT จุดบริการรับส่ง พัสดุระหว่างสถา นี Intelligence Drop Point บนสถานีรถไฟฟ้าบ ีทีเอส ตรวจสอบรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ท ี่ www.bts.co.th หรือwww.attbang kok.com หรือ สอบถามศูนย์ฮอตไ ลน์ บีทีเอส 0 2617 6000

หมอนผ้าห่ม 3IN1

Add to EJ Playlist  หมอนผ้าห่ม 3IN1 ราคา 549 บาท มีจำหน่ายที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและพญาไท สอบถามข้อมูลเพิ ่มเติมได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว 0 2617 7341

บีทีเอสให้บริการรถไฟฟ้าเที่ยวแรกก่อน 6 โมงเช้าของทุกวัน

Add to EJ Playlist  บีทีเอสให้บริกา รรถไฟฟ้าเที่ยวแ รกก่อน 6 โมงเช้าของทุกวั น ตรวจสอบเวลาให้บ ริการรถไฟฟ้าเที ่ยวแรกและเที่ยว สุดท้ายได้ที่สถ านี หรือที่ www.bts.co.th สอบถามรายละเอีย ดเพิ่มเติมได้ที ่ศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000 หมายเหตุ / Remark : • กรุณาเตรียมพร้อ มบนชานชาลาก่อนข บวนรถเข้าสู่สถา นี • เวลาให้บริการห้ องจำหน่ายตั๋ว 06:00-23:45 น. ไม่มีบริการเติม เงิน เติมเที่ยว และแลกเหรียญ ก่อนและหลังเวลา ให้บริการ • เพื่อความสะดวก กรุณาใช้บัตรแรบ บิทหรือบัตรบีที เอส สมาร์ทพาส ที่มีมูลค่าพอสำ หรับเดินทาง หรือเตรียมเหรีย ญมาให้พร้อมสำหร ับซื้อตั๋วที่เค รื่่องจำหน่ายตั ๋วโดยสาร

นาฬิกาข้อมือบีทีเอส

Add to EJ Playlist  นาฬิกาข้อมือบีท ีเอส Jumbo Size - 499 บาท Boy Size - 399 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

ไปรษณียบัตร บีทีเอส

Add to EJ Playlist  ไปรษณียบัตร บีทีเอส ราคา 10 บาท / ใบ หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

เสื้อโปโล บีทีเอส

Add to EJ Playlist  เสื้อโปโล บีทีเอส ราคา 235 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ น สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

สมุดโน๊ตบีทีเอส

Add to EJ Playlist  สมุดโน๊ตบีทีเอส ราคา 79 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

พวงกุญแจรถไฟฟ้า

Add to EJ Playlist  พวงกุญแจรถไฟฟ้า Nickle Keychain Mini ราคา 69 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

หมวกบีทีเอส

Add to EJ Playlist  หมวกบีทีเอส มี 2 สี สีขาว และสีกรมท่า ราคา 180 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

ตุ๊กตาหมีเดวิล บีทีเอส

Add to EJ Playlist  ตุ๊กตาหมีเดวิล บีทีเอส ราคา 399 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

กระเป๋าใส่ของรูปรถไฟฟ้าผูกโบว์

Add to EJ Playlist  กระเป๋าใส่ของรู ปรถไฟฟ้าผูกโบว์ ชมพูน่ารักหวานแ หวว ราคา 139 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

กระเป๋าใส่ของรูปรถไฟฟ้า

Add to EJ Playlist  กระเป๋าใส่ของรู ปรถไฟฟ้า ราคา 139 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

แก้วน้ำสแตนเลส (16 ออนซ์)

Add to EJ Playlist  แก้วน้ำสแตนเลส (16 ออนซ์) ราคา 179 บาท มีจำหน่ายที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยวสถานีสะพา นตากสินและพญาไท เปิดให้บริการทุ กวัน เวลา 08.00 - 20.00 น. โทร. 0 2617 7341

บัตรโดยสาร ประเภทหนึ่งวัน ชุด "ใต้ทะเลอันดามัน ซีรี่ส์ 2"

Add to EJ Playlist  บัตรโดยสาร ประเภทหนึ่งวัน ชุด "ใต้ทะเลอันดามั น ซีรี่ส์ 2" ราคาใบละ 130 บาท เดินทางได้ไม่จำ กัดเที่ยวและระย ะทาง มีจำหน่ายที่ห้อ งจำหน่ายตั๋วโดย สารทุกสถานี สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000

กิจกรรม Movie Lover ภ. O.T. ผี Overtime

Add to EJ Playlist  ติดตามรายละเอีย ดกิจกรรมครั้งต่ อไปได้ที่ www.nuduan-club .com หรือ www.bts.co.th

ไปรษณียบัตรรถไฟฟ้า

Add to EJ Playlist  ไปรษณียบัตรรถไฟ ฟ้า ราคาใบละ 10 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ นและสถานีพญาไท สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ข้อมูลน ักท่องเที่ยว 0 2617 7341 หรือศูนย์ฮอตไลน ์บีทีเอส 0 2617 6000

กิจกรรม Movie Lover ภ.ความลับนางมารร้าย

Add to EJ Playlist  ติดตามรายละเอีย ดกิจกรรมครั้งต่ อไปได้ที่ www.nuduan-club .com

Movie Lover ภ. Edge of tomorrow

Add to EJ Playlist  ติดตามกิจกรรมคร ั้งต่อไปได้ทาง www.nuduan-club .com.

Senior Rabbit card

Add to EJ Playlist  ลดสูงสุดกว่า 50% 6 โมงเช้า-เที่ยงค ืน ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 57 - 31 พ.ค. 58 เมื่อใช้บัตรแรบ บ...

ประมวลภาพกิจกรรม MovieLover ภ. TimeLine

Add to EJ Playlist  ติดตามกิจกรรมคร ั้งต่อไปได้ทาง www.nuduan-club .com.NEWS   Top Videos   Music   Classical   Listen   Funny   Fails   Artist List   Aww   Gaming   Minisode   Science   Technology   TED   TWiT   Trailers   M.M.   PBS   WSJ   AP   CSPAN   CNN   RT   Mox   TMZ   E!   ABC   CBS   Politics   Sports   ESPN   WTF   Conspiracy  

Related Uploaders: