New Music Artist Videos
42 Videos. Showing Newest from #1
สมาชิกหนูด่วน คลับ 250 คู่ ลงทะเบียนรับบัตรชมการแสดง มวยไทยไลฟ์

Add to EJ Playlist  สมาชิกหนูด่วน คลับ รับบัตรชมการแสด ง "มวยไทยไลฟ์" เพียงใช้เลขที่ใ บเสร็จ จากการซื้อ หรือเติมเงิน หรือเติมเที่ยวเ ดินทางเพื่อโดยส ารรถไฟฟ้าบีทีเอ ส ของเดือนสิงหาคม มูลค่า 500 บาทขึ้นไป ลงทะเบียนผ่านทา งเว็บไซต์ www.nuduan-club .com ในวันที่ 29 สิงหาคม2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เฉพาะ 250 ท่านแรก รับบัตรชมการแสด ง 2 ที่นั่ง ติดตามรายละเอีย ดได้จากสื่อบนสถ านี หรือสอบถามศูนย์ ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000

กิจกรรม Movie Lover ภ.ความลับนางมารร้าย

Add to EJ Playlist  ติดตามรายละเอีย ดกิจกรรมครั้งต่ อไปได้ที่ www.nuduan-club .com

โครงการหนูด่วนชวนแวะ

Add to EJ Playlist  สิทธิพิเศษสำหรั บสมาชิกหนูด่วน คลับ ผู้ถือบัตรโดยสา รรถไฟฟ้าบีทีเอส และบัตรแรบบิท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2557 เพียงแสดงบัตรสม าชิกหนูด่วน คลับ /บัตรโดยสารรถไฟ ฟ้าบีทีเอส /บัตรแรบบิท เพื่อรับส่วนลดห รือสิทธิพิเศษ ณ ร้านค้าที่ร่วมโ ครงการ ตรวจสอบรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ท ี่ www.bts.co.th หรือ www.nuduan-club .com

หมวกบีทีเอส

Add to EJ Playlist  หมวกบีทีเอส ราคาใบละ 180 บาท มี 2 สี สีขาวและสีกรมท่ า มีจำหน่ายที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ น เปิดให้บริการทุ กวัน ระหว่างเวลา 08.00 - 20.00 น. โทร. 0 2617 7341

บัตรโดยสาร ประเภทหนึ่งวัน ชุด "ไดโนเสาร์ไทย 8 สายพันธุ์ใหม่ของโลก" ซีรี่ส์ 1

Add to EJ Playlist  รถไฟฟ้าบีทีเอส ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี จัดทำบัตรโดยสาร รถไฟฟ้าบีทีเอส ประเภทหนึ่งวัน ชุด "ไดโนเสาร์ไทย 8 สายพันธุ์ใหม่ขอ งโลก" ขึ้น เพื่อแนะนำให้ผู ้โดยสารและประชา ชนทั่วไปได้รู้จ ักไดโนเสาร์สายพ ันธุ์ใหม่ที่ค้น พบในประเทศไทย ซึ่งในซีรีส์ที่ 1 ประกอบด้วยบัตรโ ดยสาร 2 ลายให้สะสม ดังนี้ 1. ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน 2. สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส เริ่มจำหน่าย สิงหาคม 2557

Movie Lover ภ. Edge of tomorrow

Add to EJ Playlist  ติดตามกิจกรรมคร ั้งต่อไปได้ทาง www.nuduan-club .com

เสื้อโปโลบีทีเอส

Add to EJ Playlist  เสื้อโปโลบีทีเอ ส สีเทา ราคาตัวละ 235 บาท หาซื้อได้ที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ น เปิดบริการทุกวั น ระหว่าวงเวลา 08.00 - 20.00 น. สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ฮอตไ ลน์ บีทีเอส 0 2617 6000

Senior Rabbit card

Add to EJ Playlist  ลดสูงสุดกว่า 50% 6 โมงเช้า-เที่ยงค ืน ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 57 - 31 พ.ค. 58 เมื่อใช้บัตรแรบ บิท สำหรับผู้สูงอาย ุ เดินทาง

ลูกค้า Samsung GALAXY รับส่วนลดที่บีทีเอส 30 บาท

Add to EJ Playlist  ผู้โดยสารที่ใช้ Samsung Smartphone และมีแอพพลิเคชั ่น Samsung GALAXY Gift (ดาวน์โหลด App ได้จาก Google Play Store เพื่อติดตั้งบนส มาร์ทโฟน Android OS) เลือกหน้าดีล BTS และ กดเพื่อรับสิทธิ ์ จะได้รับรหัสเพื ่อนำไปแสดงรับสิ ทธิ์ส่วนลด 30 บาท เมื่อซื้อ/เติมเ งิน/เติมเที่ยวเ ดินทาง ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ทุกวันอังคาร-พฤ หัสบดี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2557 สงวนสิทธิ์ 1 รหัส/1 สิทธิ์/15 วัน (จำกัดจำนวน 20,000 สิทธิ์ต่อเดือน)

ตุ๊กตาหมีบีทีเอส

Add to EJ Playlist  สินค้าที่ระลึกบ ีทีเอส ตุ๊กตาหมีบีทีเอ ส ราคาตัวละ 350 บาท มีจำหน่ายที่ศูน ย์ข้อมูลนักท่อง เที่ยว สถานีสะพานตากสิ น เปิดบริการทุกวั น 08.00 - 20.00 น. สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ข้อม ูลนักท่องเที่ยว 0 2617 7341 ศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000

ประมวลภาพกิจกรรม MovieLover ภ. TimeLine

Add to EJ Playlist  ติดตามกิจกรรมคร ั้งต่อไปได้ทาง www.nuduan-club .com

บีทีเอสจะให้บริการรถไฟฟ้าเที่ยวแรกก่อน 6 โมงเช้าของทุกวัน

Add to EJ Playlist  ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2557 บีทีเอสจะให้บริ การรถไฟฟ้าเที่ย วแรกก่อน 6 โมงเช้าของทุกวั น ตรวจสอบเวลาให้บ ริการรถไฟฟ้าเที ่ยวแรกและเที่ยว สุดท้ายได้ที่สถ านี หรือที่ www.bts.co.th สอบถามรายละเอีย ดเพิ่มเติมได้ที ่ศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000 หมายเหตุ / Remark : • กรุณาเตรียมพร้อ มบนชานชาลาก่อนข บวนรถเข้าสู่สถา นี • เวลาให้บริการห้ องจำหน่ายตั๋ว 06:00-23:45 น. ไม่มีบริการเติม เงิน เติมเที่ยว และแลกเหรียญ ก่อนและหลังเวลา ให้บริการ • เพื่อความสะดวก กรุณาใช้บัตรแรบ บิทหรือบัตรบีที เอส สมาร์ทพาส ที่มีมูลค่าพอสำ หรับเดินทาง หรือเตรียมเหรีย ญมาให้พร้อมสำหร ับซื้อตั๋วที่เค รื่่องจำหน่ายตั ๋วโดยสาร

เก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีลม

Add to EJ Playlist  ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 เป็นต้นไป กรุงเทพมหานครจะ เริ่มเก็บค่าโดย สารส่วนต่อขยายร ถไฟฟ้าสายสีลม ระหว่างสถานีโพธ ิ์นิมิตร ตลาดพลู วุฒากาศ และบางหว้า ในอัตรา 10 บาทตลอดสาย สอบถามรายละเอีย ดเพิ่มเติมได้ที ่ 0 2617 6000

การซื้อบัตรแรบบิท

Add to EJ Playlist  การซื้อบัตรแรบบ ิทใบใหม่ 1. หาซื้อได้ที่ห้อ งจำหน่ายตั๋วโดย สารทุกสถานี 2. ชำระค่าธรรมเนีย มการออกบัตรแรบบ ิทใหม่ 50 บาท ราคาพิเศษถึง 31 ธ.ค. 2557 (จากราคาปกติ 150 บาท) และชำระค่ามัดจำ บัตรแรบบิท 50 บาท* 3. เลือกเติมมูลค่า หรือเที่ยวเดินท างในบัตรแรบบิท 3.1 เติมเงิน ขั้นต่ำ 100 บาท มูลค่ารวมในบัตร ไม่เกิน 4,000 บาท - เดินทางเฉพาะสถา นีรถไฟฟ้าบีทีเอ ส 25 สถานีเดิม หักค่าโดยสารตาม ระยะทาง - เดินทางเข้า-ออก ที่สถานีส่วนต่อ ขยายสายสุขุมวิท ได้แก่ สถานีบางจาก ปุณณวิถี อุดมสุข บางนา และแบริ่ง หรือสถานีส่วนต่ อขยายสายสีลม ได้แก่ สถานีโพธิ์นิมิต ร ตลาดพลู วุฒากาศ และบางหว้า หักค่าโดยสารเพิ ่มเที่ยวละ 10 บาท 3.2 เดินทางเฉพาะสถา นีรถไฟฟ้าบีทีเอ ส 25 สถานีเดิม สามารถเติมเที่ย วเดินทางได้ตามโ ปรโมชั่นที่มีอย ู่ 3.3 เดินทางระหว่างส ถานีรถไฟฟ้าบีที เอส 25 สถานีเดิม กับสถานีส่วนต่อ ขยายสายสุขุมวิท ได้แก่ สถานีบางจาก ปุณณวิถี อุดมสุข บางนา และแบริ่ง หรือสถานีส่วนต่ อขยายสายสีลม ได้แก่ สถานีโพธิ์นิมิต ร ตลาดพลู วุฒากาศ และบางหว้า เติมเที่ยวเดินท างตามโปรโมชั่นท ี่มีอยู่ เพื่อชำระค่าโดย สารของสถานีรถไฟ ฟ้าบีทีเอส 25 สถานีเดิม และเติมเงินขั้น ต่ำ 100 บาท เพื่อชำระค่าโดย สารของสถานีส่วน ต่อขยายสายสุขุม วิทหรือสีลม เที่ยวละ 10 บาท * ยกเว้นบัตรแรบบิ ท สำหรับผู้สูงอาย ุ ไม่สามารถเติมเท ี่ยวเดินทางได้ * * เงื่อนไขเป็นไปต ามที่บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด กำหนด สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000

ค่ารรมเนียมการออกบัตรแรบบิทราคาพิเศษ

Add to EJ Playlist  ขยายเวลาเก็บค่า ธรรมเนียมการออก บัตรแรบบิทใบใหม ่ ราคาพิเศษ 50 บาท (จากปกติ 150 บาท) ถึง 31 ธันวาคม 2557 สอบถามเพิ่มเติม ที่ศูนย์ฮอตไลน์ บีทีเอส 0 2617 6000

โปรโมชั่นด้านหลังใบเสร็จและบนซองใส่บัตรโดยสาร

Add to EJ Playlist  สนใจร่วมทำโปรโม ชั่นด้านหลังใบเ สร็จบีทีเอส หรือบนซองใส่บัต รโดยสาร ติดต่อ 0 2617 7300 ต่อส่วนส่งเสริม การตลาด.

BTS_กิจกรรม MovieLover ภ. พี่มาก พระโขนง

Add to EJ Playlist  กิจกรรม MovieLover ภาพยนตร์เรื่อง พี่มาก พระโขนง ติดตามรายละเอีย ดกิจกรรมครั้งต่ อไปได้ที่ www.bts.co.th หรือ www.nuduan-club .com.

Nuduan Club

Add to EJ Playlist  หนูด่วน คลับ คลับพิเศษเฉพาะผ ู้ใช้บริการรถไฟ ฟ้าบีทีเอส รับสิทธิ์เข้าร่ วมกิจกรรมสุดเอ็ กซ์คลูซีฟเฉพาะส มาชิกเท่านั้น เปิดรับสมัครแล้ ววันนี้ คลิก www.nuduan-club ....

หนูด่วน คลับ

Add to EJ Playlist  หนูด่วน คลับ คลับพิเศษเฉพาะผ ู้ใช้บริการรถไฟ ฟ้าบีทีเอส ขอเชิญผู้โดยสาร รถไฟฟ้าบีทีเอสท ุกท่าน สมัครเป็นสมาชิก หนูด่วน คลับ เพื่อรับสิทธิ์เ ข้าร่วมกิจกรรมส ุดเอ็กซ์...NEWS   Top Videos   Music   Classical   Listen   Funny   Fails   Artist List   Aww   Gaming   Minisode   Science   Technology   TED   TWiT   Trailers   M.M.   PBS   WSJ   AP   CSPAN   CNN   RT   Mox   TMZ   E!   ABC   CBS   Politics   Sports   ESPN   WTF   Conspiracy  

Related Uploaders: